Czym jest zasada proporcjonalnego procentowego podziału wpłaty na e-składkę?


7 listopada 2017 2 min. czytania

Czym jest zasada proporcjonalnego procentowego podziału wpłaty na e-składkę? Dokładne wyjaśnienie z przykładem zamieszczam w opracowaniu.

Kluczowym aktem prawnym jest tutaj rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czym jest zasada proporcjonalnego procentowego podziału wpłaty na e-składkę_

Deklaracja rozliczeniowa

Zacznijmy od § 2 pkt 3 wyżej wskazanego rozporządzenie który określa, że płatnik składek dokonuje rozliczenia składek, zasiłków oraz świadczeń rodzinnych za okres, za który był uprawniony do ich wpłaty, w terminach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozliczenia dokonuje się w jednej deklaracji do której dołączone są imienne raporty miesięczne.

Duże znaczenia dla podziału procentowego ma zatem ostatnia złożona deklaracja. Chodzi tutaj o to, że ZUS kwoty należnych składek rozlicza procentowo na podstawie ostatniej złożonej deklaracji.

Zasada proporcjonalnego procentowego podziału wpłaty

§ 7 pkt 1 wyżej wskazanego rozporządzenia określa, że dokonaną przez płatnika składek wpłatę na numer rachunku składkowego ZUS rozdziela na pokrycie należności z tytułu składek na poszczególne fundusze, z uwzględnieniem:

 1. proporcjonalnego procentowego podziału wpłaty według kwot składek przypadających do zapłaty na poszczególne fundusze na podstawie danych zawartych w deklaracji złożonej za ostatni miesiąc kalendarzowy albo
 2. w przypadku gdy płatnik składek nie złożył deklaracji – według procentowego udziału składek na poszczególne fundusze w kwocie wpłaty, na podstawie stóp procentowych składek na poszczególne fundusze dla płatnika składek opłacającego składki na własne ubezpieczenia. 

Ponadto dokonana przez płatnika składek wpłata na numer rachunku składkowego niższa niż 4 zł podlega zaliczeniu przez Zakład na należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Przykład

Procentowy podział poszczególnych składek najlepiej przedstawić na przykładzie. Załóżmy, że kwoty z ostatniej deklaracji są następujące :

 • ubezpieczenie społeczne – 700 zł
 • ubezpieczenie zdrowotne – 200 zł
 • FP i FGŚP – 100 zł

Sumarycznie mamy 1000 zł i jest to nasze 100%. Zatem procentowy udział poszczególnych składek jest taki :

 • ubezpieczenie społeczne – 700*100%/1000 = 70%
 • ubezpieczenie zdrowotne – 200*100%/1000 = 20%
 • FP i FGŚP – 100*100%/1000 = 10%

Płatnik ma miesięcznie do uregulowania kwotę 1000 zł i nie składa deklaracji gdyż kopiują się one w ZUS, a w tym miesiącu dokonał zapłaty w wysokości 1200 zł. Jak zostanie to rozksięgowane przez ZUS? 

ZUS weźmie w tej sytuacji pod uwagę procentowy podział z poprzedniego miesiąca i rozliczy e-składkę następująco:

 • ubezpieczenie społeczne – 70% * 1200 zł = 840 zł
 • ubezpieczenie zdrowotne – 20% * 1200 zł = 240 zł
 • FP i FGŚP – 10% * 1200 zł = 120 zł

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu