Czym jest Punkt Informacji dla Przedsiębiorców?


7 maja 2018 3 min. czytania

W celu usprawnienia obsługi spraw administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zostanie udostępniony Punkt Informacji dla Przedsiębiorców. Do jakich zadań będzie nowo utworzony PIP

Punkt Informacji dla Przedsiębiorców

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zgodnie z art. 6 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczące usług na rynku wewnętrznych, mają obowiązek zapewnienia przedsiębiorcom możliwości dopełnienia wszelkich procedur i formalności koniecznych do podjęcia działalności usługowej, w szczególności:

 • wszelkich oświadczeń, notyfikacji lub wniosków niezbędnych w celu uzyskania od właściwych organów zezwolenia;
 • wnioski o wpis do rejestru, wykazu bądź bazy danych;
 • wnioski o rejestrację w zrzeszeniach lub stowarzyszeniach zawodowych;
 • wszelkich wniosków o uzyskanie zezwoleń niezbędnych do prowadzenia przez usługodawcę działalności usługowej.

Punkt Informacji dla Przedsiębiorców ma za zadanie zebrania wszystkich informacji otrzymanych od organów administracji w jednym systemie teleinformatycznym. Dzięki temu, przedsiębiorcy w jednym miejscu będą mieć wszystkie informację dot. spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz za pośrednictwem systemu będą mogli dokonywać formalności urzędowo-prawnych związanych z działalnością gospodarczą.

Ustawa o CEIDG i PIP

W Polsce ustawą określającą zakres obowiązków PIP reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Zgodnie z ww. ustawą do zadań Punktu Informacji należy przede wszystkim:

 1. zapewnienie możliwości dopełnienia procedur i formalności związanych z:
  • podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej
   na terytorium Polski,
  • uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE, z wyłączeniem odbycia stażu adaptacyjnego i przystąpienia do testu umiejętności,
  • świadczeniem usług transgranicznych oraz wykonywaniem usługowej działalności transgranicznej,
  • wydaniem europejskiej legitymacji zawodowej,
 2. zapewnienie dostępu do informacji, o których mowa w pkt. 1 o sposobie realizacji procedur i formalności,
 3. realizacja obowiązków punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu
  kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców,

Wszystkie informację przekazywane za pomocą Punktu Informacji Przedsiębiorców, mają być przekazywane w prostym języku, tak aby adresat wiadomości, który nie posiada wykształcenia prawniczego, otrzymał wyczerpujące i zrozumiałe informację na temat danej sprawy administracyjnej.
Przedsiębiorca, który za pośrednictwem PIP będzie prowadził sprawy administracyjne dla prowadzenia, których wymagane jest wniesienie opłata administracyjnej, będzie mógł dokonać opłaty za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Dla zrealizowanej płatności zostanie wystawione elektroniczne poświadczenie płatności, dzięki czemu czas rozpatrzenia danego zgłoszenia zostanie skrócony. Dodatkowo przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku zjawienia się w urzędzie celem wniesienia urzędowej opłaty.
Punkt Informacji dla Przedsiębiorców, dzięki zintegrowanemu systemowi powiadomień, będzie informował przedsiębiorców o zbliżających się ważnych terminach podatkowych związanych z działalnością gospodarczą, a także będzie pośredniczył w uzyskaniu zaświadczeń o niezaleganiu z zobowiązaniami względem ZUS oraz US.
Ideą całego systemu jest przyśpieszenie oraz usprawnienie rozpatrywania zgłoszeń administracyjnych za pomocą systemu teleinformatycznego. Docelowo rozbudowa Punktu Informacji dla Przedsiębiorców będzie prowadzić do wyeliminowania dokumentacji papierowej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu