Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca może spotkać się z wyrażeniem MOSS. Na czym polega ten system oraz czy jest on obowiązkowy? Zapraszam do zapoznania się z artykułem opisującym czym jest MOSS?

Czym jest MOSS?

W praktyce przedsiębiorca, który nie stosował MOSS przy świadczeniu:

 • usług telekomunikacyjnych
 • usług nadawczych radiowych i telewizyjnych
 • usług świadczonych drogę elektroniczną

był zobowiązany do rejestracji dla celów podatku od towarów i usług w każdym z krajów UE, w którym nabywcą był konsument. System MOSS czyli mały punkt kompleksowej obsługi, ma za zadanie usprawnić rozliczanie podatku VAT w krajach innych niż kraj usługodawcy na terenie Unii Europejskiej. Dzięki temu przedsiębiorca może rozliczyć VAT od wcześniej wymienionych transakcji w kraju siedziby działalności. Przedsiębiorca nie będzie miał wówczas obowiązku zarejestrowania się dla celów podatku VAT w innych krajach Unii Europejskiej. Ważne aby zaznaczyć, że z Mały punkt kompleksowej obsługi dostępny jest w dwóch procedurach:

 • procedura unijna – dla przedsiębiorców z siedzibą działalności w jednym z krajów UE
 • procedura nieunijna – dla przedsiębiorców z siedzibą poza terytorium UE

Czym jest MOSS_

Rejestracja do MOSS

Skorzystanie z systemu MOSS-u nie jest obowiązkowe. Jak wcześniej zaznaczyłem jest to ułatwienie, z którego może skorzystać przedsiębiorca. Zarówno w procedurze unijnej jak i nieunijnej rejestracji do MOSS można dokonać online za pośrednictwem portalu pańtwa członkowskiego identyfikacji. Rejestracja dokonywana jest na formularzu rejestracyjnym VIU-R. Rejestracja staje się skuteczna 1 dnia kolejnego kwartału po kwartale, w którym został złożony wniosek o włączenie do systemu. Termin wpisu może zostać przyśpieszony do 10 dnia kolejnego miesiąca, na bliższy termin pod warunkiem poinformowania państwa członkowskiego identyfikacji przed 10. dniem kolejnego miesiąca. Po zatwierdzeniu danych rejestracyjnych, dane są przechowywane i przesyłane do odpowiednich krajów Unii Europejskiej.

Dla rozliczeń MOSS należy stosować ten sam numer VAT co w krajowych deklaracjach o podatku od towarów i usług. Co kwartał przedsiębiorca korzystający z MOSS jest zobowiązany do składania deklaracji w terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca, po kwartale, którego deklaracja dotyczy. Ważne, że deklaracji nie można składać przed zakończeniem okresu, którego dotyczy składana deklaracja. Podatnik jest zobowiązany złożyć deklarację VIU-D dla procedury unijnej lub VIN-D przy procedurze nieunijnej.

Dodatkowe ewidencje

Korzystając z małego punktu kompleksowej obsługi  przedsiębiorca jest zobowiązany do przechowywania przez 10 lat, a w razie potrzeby do niezwłocznego dostarczenia w formie elektronicznej prowadzonych rejestrów związanych wymienionymi transakcjami.

Rejestry powinien zawierać:

 • państwo członkowskie konsumpcji, na rzecz którego świadczona jest usługa
 • rodzaj świadczonej usługi
 • data świadczenia usługi oraz datę
 • wszelkie dalsze kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania
 • zastosowana stawka VAT
 • kwota należnego VAT ze wskazaniem użytej waluty
 • data i kwota otrzymanych płatności
 • wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed świadczeniem usługi
 • w przypadku gdy wystawiono fakturę – informacje zawarte na fakturze
 • nazwisko/nazwa usługobiorcy, jeżeli są znane podatnikowi
 • informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, lub zwykłe miejsce pobytu.