Od jednorazowego rozliczenia straty po rezygnację ze szkoleń okresowych, czyli uproszczenia dla przedsiębiorców.


16 października 2018 6 min. czytania

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy mający na celu wprowadzenie szeregu uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym oraz gospodarczym. Jedną z przewidywanych możliwości jest jednorazowe rozliczenie straty. W dzisiejszym wpisie przybliżę planowane rozwiązania.

1. Możliwość potwierdzenia umów

Jedną z propozycji przedstawionych w ustawie jest zmiana art. 39 kodeksu cywilnego przewidująca możliwość potwierdzania umów, które zawarł organ osoby prawnej nie mający umocowania lub przekraczający jego zakres. Obecnie umowa taka jest nieważna, natomiast po zmianach będzie ona ważna, jeżeli zostanie potwierdzona przez osobę prawną, za którą czynność została dokonana.
Druga strona umowy może wyznaczyć termin na potwierdzenie umowy, a po jego upływie jest wolna od przyjętych na siebie w umowie zobowiązań.

2. Rezygnacja ze szkoleń okresowych

Projekt ustawy przewiduje zmianę kodeksu pracy w takim kierunku, aby nie było obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP w przypadku pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych u pracodawcy, którego przeważający rodzaj działalności znajduje się w grupie dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Więcej  na ten temat można poczytać tutaj.

3. Deklaracje elektroniczne w kolejnych podatkach

Za pomocą środków komunikacji elektronicznej będą mogły być składane:

  • informacje o gruntach oraz deklaracje na podatek rolny,
  • informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości,
  • deklaracje na podatek od środków transportowych
  • informacje o lasach oraz deklaracje na podatek leśny,
  • deklaracje na opłatę reklamową.

Wzory formularzy, zakres uwzględnionych tam danych, sposób wypełniania, termin i miejsce składania oraz rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny zostać opatrzone w zakresie podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych zostanie określony przez Ministra Finansów. Uregulowania dotyczące deklaracji na opłatę reklamową zostaną określone przez poszczególne rady gmin.

4. Trudniej będzie utracić status małego podatnika

Po wejściu w życie nowelizacji status małego podatnika utraci podmiot, u którego wartość ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym przekroczy wyrażoną w złotych kwotę 2.000.000 euro, a nie jest to jest obecnie 1.200.000 euro. Co jest nowością – w przypadku przedsiębiorstwa uzyskanego w spadku, pod uwagę należy brać również przychód ze sprzedaży osiągnięty przez zmarłego przedsiębiorcę.
Przeliczenia, podobnie jak to jest obecnie, trzeba będzie dokonywać po kursie średnim NBP z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

5. Jednorazowe rozliczenie straty

Od stycznia 2019 r. wprowadzona zostanie możliwość jednorazowego rozliczenia straty. Stratę będzie można rozliczyć w jednym z najbliższych kolejno następujących po sobie 5 latach podatkowych maksymalnie do wysokości 5.000.000 zł.
Jeżeli strata jest wyższa od 5.000.000 zł, nieodliczona kwota może zostać rozliczona w pozostałych latach z tego pięcioletniego okresu, zaważyć jednak należy że kwota rozliczanej straty w takim przypadku nie może przekroczyć w którymkolwiek z tych lat 50% wysokości straty.

6. Zmiana formy opodatkowania w innym terminie

Jedną z ważniejszych zmian dla podatników jest obecnie data 20 stycznia, bowiem to do tej daty podatnik może zmienić formę opodatkowania.
Od 1 stycznia 2019 r. zmiana formy opodatkowania będzie możliwa do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tytułu działalności gospodarczej w danym roku. W przypadku, jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu danego roku podatkowego, oświadczenie o wyborze formy opodatkowania można złożyć do końca roku podatkowego.
W praktyce oznacza to wydłużenie okresu na złożenie takiego oświadczenia. Jeżeli bowiem w praktyce przedsiębiorca pierwszy przychód z działalności gospodarczej uzyska w lutym, możliwość wyboru/zmiany formy opodatkowania będzie miał do 20 marca.

7. Zaliczka zaewidencjonowana na kasie fiskalnej w przychodach

Zaliczka zaewidencjonowana na kasie rejestrującej może być przychodem podatkowym w dniu pobrania wpłaty, jeżeli podatnik wybierze taki sposób powstawania momentu podatkowego. Nowelizacja przewiduje, że wybór takiego sposobu ustalania przychodu będzie możliwy, nie jest to jest obecnie do 20 stycznia roku podatkowego, ale w rozliczeniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym stosował ten sposób.

9. Zmiana terminu wyboru metody ustalania różnic kursowych

Podatnicy, którzy będą chcieli dokonywać ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości będą mogli wybrać tę metodę, nie jak to jest obecnie w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność – w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia, ale w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym rozpoczęli jej stosowanie. Wybraną metodę należy stosować przez co najmniej trzy kolejne lata podatkowe.
O rezygnacji ze stosowania tej metody należy poinformować w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym po raz ostatni stosowali tę metodę.

10. Odszkodowania za szkody w środku trwałym wolne od podatku

Zgodnie planowanymi zmianami, odszkodowania za szkody środku trwałym, w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio po nim następującym na remont tego środka trwałego, zakup lub wytworzenie będą wolne od podatku. Zasada ta nie będzie dotyczyć samochodów osobowych.

11. Wynagrodzenie małżonka kosztem

Wartość pracy własnej podatnika, jego małżonka oraz małoletnich dzieci w dalszym ciągu nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodu. Nowością będzie jednak możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia małżonka oraz jego małoletnich dzieci.

12. Zmiana terminu wyboru zaliczek uproszczonych

Od nowego roku podatnicy będą mieć możliwość informowania o opłacaniu zaliczek kwartalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych, nie do 20 lutego, ale w zeznaniu podatkowym za rok, w którym takie zaliczki były opłacane.

13. Zbiorcza deklaracja PCC

Nowelizacja przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje możliwość złożenia zbiorczej deklaracji PCC za dany miesiąc, pod warunkiem, że w miesiącu tym zostały dokonane co najmniej trzy czynności cywilnoprawne obejmujące umowy pożyczki lub sprzedaży, a ostatnia z tych czynności została dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania pierwszej z nich.

14. Zmiana w uldze za złe długi

Podatnik będzie miał możliwość skorzystania z tzw. ulgi  za złe długi w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90, a nie jak to jest obecnie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.
Ustawa jest obecnie po pierwszym czytaniu w Sejmie. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2019 r. Przepisy dotyczące deklaracji elektronicznych w kolejnych podatkach oraz deklaracji zbiorczej PCC mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2019 r.
Natomiast najpóźniej, bo dopiero z dniem 1 stycznia 2020 r. ma wejść w życie przepis dotyczący podwyższenia limitu dla utraty statusu małego podatnika.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu