Przedsiębiorcy coraz częściej wykorzystują motocykle jako środki transportu w swoich działalnościach gospodarczych. Jakkolwiek obecnie nie budzi już wątpliwości to, czy motocykl może stanowić koszt w działalności gospodarczej, wątpliwość może wzbudzić to, czy motocykl można jednorazowo amortyzować.
Stosownie do treści art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.
Z przytoczonego przepisu wynika, że jednorazowa amortyzacja może dotyczyć środków trwałych zaliczonych do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych z wyłączeniem samochodów osobowych.
motocykl
W tym miejscu należy rozważyć, co na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza pojęcie samochodu osobowego. Zgodnie z art. 5 pkt 19a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych samochodem osobowym jest pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
W myśl przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. Natomiast motocykl to pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół.
Analizując powyższe definicje należy stwierdzić, że motocykl jest pojazdem samochodowym o którym mowa w definicji samochodu osobowego.
W przepisie dotyczącym jednorazowej amortyzacji nie wyłączono samochodów osobowych z przywołaniem ich numeru KŚT, czyli 741, a wskazano słownie „samochody osobowe”. Powyższe oznacza, że w takim przypadku należy brać pod uwagę nie symbol KŚT wprowadzanego pojazdu, a określić, czy pojazd mieści się w definicji samochodu osobowego obowiązującej na gruncie tej ustawy.
Jak wynika, że przeprowadzonej powyżej analizy motocykl mieści się w zakresie pojęciowym samochodu osobowego i dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych należy dla jego amortyzacji stosować takie same zasady jak dla amortyzacji samochodu osobowego.
W konsekwencji, co do zasady, motocykl tak samo jak i samochód osobowy nie może być jednorazowo amortyzowany.
Od powyższej zasady jest tylko jeden wyjątek – w przypadku zakupu motocykla o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł można dokonać jego jednorazowej amortyzacji.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu