Co jeszcze warto wiedzieć o JPK na żądanie?


22 czerwca 2018 4 min. czytania

Jakie struktury określane są mianem JPK na żądanie? Czy każdy podatnik będzie musiał je składać? Jakie kary grożą za niedostarczenie w terminie JPK na żądanie?

O JPK na żądanie już sporo pisaliśmy i oczywiście zebraliśmy te informacje w jednym miejscu. W tym opracowaniu chciałabym przypomnieć najważniejsze wiadomości.

Jakie struktury określane są mianem JPK na żądanie?

Pod pojęciem JPK na żądanie określa się następujące struktury:

 • JPK_EWP – ewidencję przychodów, która jest prowadzona przez ryczałtowców,
 • JPK_PKPIR – podatkową książkę przychodów i rozchodów, prowadzoną przez osoby rozliczające się na zasadach ogólnych lub wg podatku liniowego,
 • JPK_FA – zestawienie wyłącznie faktur przychodowych podatnika,
 • JPK_MAG – zestawienie magazynowe, przedsiębiorcy prowadzącego magazyn w formie elektronicznej,
 • JPK_WB – informacje z wyciągów rachunku/ów bankowego/ych przedsiębiorcy,
 • JPK_KR – zestawienie ksiąg rachunkowych.

Jaki będzie pierwszy okres za który organ może chcieć od podatnika JPK na żądanie?

JPK na żądanie organu, w przypadku małych przedsiębiorców będzie przesyłane począwszy od 1 lipca 2018 r. Oznacza to, że pierwszych struktur organ podatkowy powinien żądać po 20 sierpnia, czyli wówczas gdy lipiec zostanie zamknięty w podatku dochodowym. Oczywiście może się zdarzyć, że organ będzie żądał np. JPK_WB za okres tygodniowy w terminie wcześniejszym.

Dodam jeszcze, że w terminach wcześniejszych mali przedsiębiorcy mogą przesyłać dobrowolnie struktury, które od 1 lipca obowiązkowo muszą być przekazane na żądanie organu.

Ile będzie czasu na przesłanie JPK na żądanie?

Jeżeli organ podatkowy zażąda w toku postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej przekazanie jednej z w/w struktur, podatnik będzie miał nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych struktur JPK. Można je przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych lub za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) można zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu. Pozwoli to na uniknięcie konsekwencji w razie niedostarczenia żądanych plików w wyznaczonym terminie.

Jakie kary grożą za niezłożenie JPK na żądanie?

Osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może zostać ukarana karą porządkową w wysokości do 2800 zł.

JPK na żądanie

Co zrobić, gdy US będzie chciał JPK_MAG a ja nie prowadzę magazynu?

W takiej sytuacji podatnik powinien odpowiedzieć na wezwanie urzędu w formie pisemnej i poinformować o tym, że nie prowadzi magazynu.

Prowadzę KPIR w formie papierowej. Jak zareagować na żądanie przekazania JPK_PKPIR?

W takiej sytuacji podatnik powinie odpowiedzieć na wezwanie urzędu w formie pisemnej i poinformować o tym, że nie prowadzi KPIR w formie elektronicznej i nie ma możliwości przekazania struktury. Wówczas zapewne urząd będzie domagał się przekazanie dokumentów w formie papierowej.

Przedsiębiorca nie ma rachunku firmowego czy musi przesłać JPK_WB?

Osoba prowadząca jednoosobową działalność może korzystać z rachunku osobistego do celów działalności. Należy liczyć się w tej sytuacji z tym, że podatnik na żądanie będzie musiał przekazać JPK_WB w którym wykazane będą także transakcje prywatne.

Mam dwa rachunki firmowe – w PLN oraz w walucie obcej. Jak będzie przekazywany JPK_WB?

JPK_WB będzie generowany z podziałem na waluty – w przypadku naszego podatnika będą dwie odrębne struktury JPK_WB. Organ może żądać tylko jednej struktury lub obu. Należy też pamiętać, że kwot wyrażonych walutach obcych nie przelicza się na PLN.

Jakie faktury beda w zestawieniu JPK_FA?

W tym zestawieniu podatnik wpisuje wyłącznie swoje faktury przychodowe. Struktura ta nie zawiera faktur kosztowych podatnika. W JPK_FA mamy podział wg rodzaju faktury:

 • VAT – podstawowa,
 • KOREKTA – korygująca,
 • ZAL – faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności(art.106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT),
 • POZ – pozostałe.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu