Już od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorcy zostaną zobowiązani do składania kolejnych struktur JPK do organu podatkowego. We wpisie przedstawiam odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące JPK na żądanie.

1. Jakie struktury należy składać na żądanie organu podatkowego?

Na żądanie organu podatkowego przedsiębiorcy będą składać następujące struktury:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR
 • wyciąg bankowy – JPK_WB
 • magazyn – JPK_MAG
 • faktury VAT – JPK_FA
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP

Rodzaj składanych struktur dotyczących podatku dochodowego zależeć będzie od tego, czy przedsiębiorca prowadzi ewidencję przychodu (JPK_EWP), książkę przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR), czy też księgi rachunkowe (JPK_KR).

2. Od kiedy należy składać JPK na żądanie?

Obecnie obowiązek taki ciąży na dużych przedsiębiorcach, natomiast od dnia 1 lipca 2018 r. struktury na żądanie powinni przekazywać również mali, średni oraz mikroprzedsiębiorcy.

3. Kogo będzie dotyczył obowiązek składania JPK na żądanie?

Od sierpnia obowiązek składani JPK na żądanie organu podatkowego obejmie małych, średnich oraz mikroprzedsiębiorców. Przedsiębiorca będzie miał obowiązek przesłać takie struktury na wezwanie organu, jeżeli prowadzi księgi w formie elektronicznej.

jpk na żądanie

4. W jakim terminie należy złożyć JPK na żądanie?

Strukturę taką należy złożyć do organu podatkowego w terminie wskazanym w wezwaniu (będzie to termin  co najmniej 3 dni od dnia otrzymania wezwania).

W przeciwieństwie do JPK_VAT składanego co miesiąc, JPK na żądanie należy złożyć dopiero w przypadku jeżeli organ zażąda przekazania takiej struktury.

5. W jaki sposób należy złożyć JPK na żądanie?

Struktury takie można złożyć na dwa sposoby:

 • przesłać w formie elektronicznej z potwierdzeniem bezpiecznym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem profilu zaufanego lub
 • zapisać na na nośniku danych (np. pendrive) oraz złożyć na dzienniku podawczym w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą.

6. Czy nadal będzie możliwość prowadzenia kpir w formie papierowej?

Obowiązujące przepisy pozostawiają przedsiębiorcy taką możliwość. Ministerstwo Finansów nie opublikowało do tej pory żadnego projektu rozporządzenia, który by taką możliwość wykluczał.

Konsekwencje prowadzenia KPIR w formie papierowej są takie, że w przypadku, jeżeli organ zażąda złożenia JPK_PKPIR, a przedsiębiorca prowadzi KPIR papierowo może odmówić przesłania takiej struktury. W mojej opinii, na wezwanie organu podatkowego powinien odpowiedzieć, ale w odpowiedzi wskazać, że prowadzi KPIR papierowo, dlatego też obowiązek przekazania JPK_PKPIR go nie dotyczy.

7. Czy należy składać JPK_FA jeżeli przedsiębiorca wystawia faktury w formie papierowej?

W mojej opinii nie ma takiego obowiązku. Nie jest to jednak kwestia jednoznaczna. Jeżeli bowiem przedsiębiorca jest podatnikiem podatku VAT i w związku z tym prowadzi rejestry sprzedaży oraz zakupów w formie elektronicznej (taki wymóg nakłada obecnie ustawa o VAT) organ może argumentować, że prowadzi księgi przy użyciu programów komputerowych, w konsekwencji powinien przesłać JPK_FA.

8. Czy JPK_FA obejmuje również faktury zakupu?

W strukturze JPK_JPK_FA należy ująć wyłącznie struktury sprzedażowe. Struktura ta nie obejmuje faktur zakupowych.

9. Jaka jest kara za niezłożenie JPK na żądanie?

W przypadku jeżeli przedsiębiorca nie złoży JPK na żądanie grozi mu kara porządkowa przewidziana w art. 262 § 1 pkt 2a Ordynacji podatkowej (kara za nieprzedstawienie dokumentów w wyznaczonym terminie).

W 2018 r. kara ta zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów wynosi 2800 zł.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu