Co nowego w VAT w 2019?


21 grudnia 2018 4 min. czytania

Poza zmianami precyzującymi VAT po 2018 roku pojawi się wiele nowych rozwiązań takich jak opodatkowanie bonów, nowa matryca stawek VAT lub wiążąca informacja stawkowa. Po szczegóły zapraszam do dzisiejszego wpisu.

Opodatkowanie bonów

Wprowadzenie do ustawy art. 8a oraz 8b dotyczących opodatkowania w przypadku stosowania bonów jest konsekwencją implementacji przepisów unijnych. Bony będą dzielić się na bony jednego przeznaczenia oraz bony różnego przeznaczenia. Zgodnie z nową definicją przez bon jednego przeznaczenia rozumie się:
„bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym  charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia  tych usług są znane w chwili emisji tego bonu (np. bon na usługi kosmetyczne w wybranym salonie w Warszawie)
Bon różnego przeznaczenia to z kolei „bon inny niż bon jednego przeznaczenia.” (np. bon umożliwiający wymianę na towary objęte różnymi stawkami VAT).
Prawidłowe określenie rodzaju bonu jest istotne z uwagi na właściwe rozpoznanie obowiązku podatkowego. Bony jednego przeznaczenia opodatkowane są zgodnie z art. 19a ust. 1a ustawy z chwilą dokonania transferu bonu jednego przeznaczenia.
W przypadku bonów różnego przeznaczenia opodatkowaniu podlega dopiero faktyczne przekazanie towarów lub faktyczne świadczenie usług dokonane w zamian za bon różnego przeznaczenia przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia. Nie podlega opodatkowaniu podatkiem wcześniejszy transfer bonu różnego przeznaczenia.
Na szczęście ustawodawca wycofał się z obowiązku opodatkowania bonów różnego przeznaczenia po upływie okresu ich ważności.
Przepisy dotyczące opodatkowania bonów stosuje się do bonów wyemitowanych po 2019.
Więcej na temat opodatkowania bonów w tym wpisie.

Nowa matryca stawek VAT

Projekt ustawy z dnia 08 listopada 2018 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa zakłada istotne zmiany w zakresie klasyfikowania towarów i usług oraz w stawkach VAT.
W zakresie towarów Polska Klasyfikacji Towarów i Usług zastąpiona zostanie nomenklaturą scaloną CN. Projekt zakłada, że towary zaliczane do tego samego działu CN opodatkowane zostaną tak samo. Z uwagi na to, iż działy CN nie pokrywają się z PKWiU w niektórych przypadkach stawki ulegną zmianie. Dotyczy to np. pieczywa każdego rodzaju, książek (obniżenie do 5%) lub soków innych niż 100% (podwyższenie do 23%).
W zakresie usług posługiwać się będziemy nadal Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług PKWiU już w wersji 2015.
Nowa matryca stawek stosowana ma być dla dostaw i usług wykonanych po 1 stycznia 2020 roku. Jednak na mocy przepisów przejściowych w okresie od 01 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2019 obniżoną stawką 5% objęte będą m.in. książki, druki, mapy w wersji elektronicznej.
Więcej na temat opodatkowania VAT e-booków w poniższym artykule.

Wiążąca Informacja Stawkowa

Nowością w VAT ma być także możliwość wystąpienia do dyrektora izby administracji skarbowej o określenie stawki VAT na wybrany towar lub usługę.  Stawka VAT określana będzie w formie decyzji zwanej Wiążącą Informacją Stawkową (WIS) i zawierać ma takie elementy jak:

  • opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS,
  • klasyfikację tego towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu CN albo PKWiU,
  • stawkę podatku właściwą dla tego towaru albo dla tej usługi.

WIS wydawana może być na wniosek:
1) podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2) zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.
Wniosek o wydanie WIS podlega opłacie 40 zł. Decyzja wydawana będzie w terminie 3 miesięcy od dni otrzymania wniosku przez dyrektora izby administracji skarbowej.
Zgodnie z projektowaną ustawą zmieniającą pierwsze wnioski o wydanie WIS składać będzie można po 31 marca 2019 roku.
Po więcej informacji w zakresie zmian VAT od 2019 zapraszam do poniższego wpisu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu