Trwają pracę nad ustawami o podatkach dochodowych. Jedna z propozycji, to CIT w wysokości 9%. Dla kogo przewiduje się to rozwiązanie? Czy prowadzenie jednoosobowej działalności przestanie być wtedy opłacalne? Po wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

CIT w wysokości 9%?

Uchwalona przez sejm ustawa zmieniająca określa między innymi, że obniżona stawka podatku będzie dotyczyć przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych (o których mowa w art. 7b ustawy o CIT). Oznacza to, że nie ma żadnych wyłączeń co do rodzaju uzyskiwanego przychodu, poza zyskami kapitałowymi.
Zgodnie z ustawą opcja ta będzie dostępna dla podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.
Mówiąc wprost stawka 9% będzie wyłącznie dla małych podatników. W 2019 r. limit dla małego podatnika wynosi 5.135.000 zł. 

Stawka w wysokości 15% zostanie najprawdopodobniej zlikwidowana, a raczej zastąpiona niższą bo 9% stawką podatku.

Wyłączenia od stosowania stawki 9%

Podobnie, jak było przy stawce podatku 15%, tak i przy obniżonej 9% stawce podatku także projektodawca przewiduje wykluczenia. Mianowicie 9% nie mogłaby być stosowana w danym i kolejnym roku podatkowym, w przypadku podatnika, który został utworzony:

 1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
 2. w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
 3. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł,
 4. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo
 5. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł.

CIT w wysokości 9%?

Dodatkowe wyłączenia

Ponadto opodatkowanie według stawki 9% nie mogłoby być zastosowane w przypadku:

 1. spółki dzielonej,
 2. podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:
  • uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł lub
  • składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

-w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Czy jednoosobowe działalności skorzystają z 9% stawki podatku?

Jeśli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą przekształci ją np. w jednoosobową spółkę z.o.o. to nie będzie można stosować obniżonej 9% stawki podatku. Zatem nie można mówić o opłacalności, jeśli dane rozwiązanie nie jest dostępne dla podatnika.