Ciągłość zwolnienia po ustaniu zatrudnienia


20 grudnia 2017 3 min. czytania

Ciągłość zwolnienia po ustaniu zatrudnienia – jak należy traktować taką sytuację? Czy w tym okresie przysługuje zasiłek? Co gdy w tym czasie osoba zajdzie w ciążę?

W tym artykule chciałabym przedstawić sytuację w której osoba będąca na zwolnieniu lekarskim składa wypowiedzenie. Umowa zostaje rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 15.12.2017. Zwolnienie lekarskie tej osoby zostało wydane na okres od 1.12 do 31.03.2018.

Oczywiście osoba ta za okres 1-31.03.2018 otrzyma zasiłek chorobowy. Jego wysokość to 80% podstawy wymiaru lub 70% podstawy wymiaru, gdy osoba będzie przebywać w szpitalu. Po ustaniu zatrudniania płatnikiem zasiłku będzie ZUS.

Ciągłość zwolnienia po ustaniu zatrudnienia

Jeśli w opisanej sytuacji dana osoba otrzyma kolejne zwolnienie lekarskie, co ważne bez nawet dnia przerwy, to będzie miała prawo do zasiłku chorobowego także za ten kolejny okres. Oczywiście w tej sytuacji ZUS zapewne będzie badał sytuację na dzień wystawienia kolejnego zwolnienia lekarskiego. Będą sprawdzane przesłanki do tego, czy faktycznie osoba jest chora i należy się jej zasiłek chorobowy.

Należy pamiętać, że jeśli między zwolnieniami wystąpi chociaż dzień przerwy, to zasiłek z kolejnego zwolnienia lekarskiego nie będzie przysługiwał.

Maksymalny czas pobierania zasiłku chorobowego to 182 dni i do tego okresu wliczane są wszystkie poprzednie okresy niezdolności do pracy. Po tym okresie, jeśli niezdolność do pracy trwa dalej, można starać się o świadczenie rehabilitacyjne.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. O tych okolicznościach orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75% tej podstawy za pozostały okres, a jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży – 100% tej podstawy.

ciaglosc zwolnienia po ustaniu zatrudnienia (1)

Ciąża

Warto przy tym przykładzie zastanowić co zrobić w sytuacji, gdy po zakończeniu umowy a będąc na zasiłku kobieta dowie się, że jest w ciąży. Czyli przykładowo zasiłek trwa do 31.03.2017, a kobieta dowie się, że jest w ciąży od 10.03.2017 r.

Przypomnę tylko, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Gdyby umowa mimo zakazu została wypowiedziana przez pracodawcę, wypowiedzenie byłoby nieskuteczne.

Tutaj mamy do czynienia ze zgoła inną sytuacją, bo wypowiedzenie jest ze strony pracownicy. Powyższy przepis nie ma zastosowania, a rozwiązanie umowy jest skuteczne.

Zatem jeśli kobieta w czasie przebywania na zasiłku chorobowym lub bezpośrednio po jego zakończeniu, otrzyma kolejne zwolnienie ze względu na ciążę, to będzie jej przysługiwał zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru. Zasiłek w wyższej wysokości przysługuje przez cały okres ciąży. Maksymalny czas pobierania zasiłku to 270 dni i do tego okresu wliczane są poprzednie okresy niezdolności do pracy.

Jeśli po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego, kobieta nadal nie może podjąć pracy, to wówczas może skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Natomiast po porodzie, jeśli kobieta nie będzie miała prawa do zasiłku, może otrzymać świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł przez okres 12 miesięcy.