Bitcoiny i inne kryptowaluty biją rekordy popularności, na co zapewne niemały wpływ mają zyski jakie można uzyskać z obrotu nimi. Nie ulega wątpliwości, że przychód taki podlega opodatkowaniu i należy się z niego rozliczyć. Jeżeli chodzi natomiast o sam sposób rozliczenia przychodu, możliwość rozliczania kosztów itp., to tutaj już pojawia się szereg wątpliwości. Często przywoływany problem, to również brak regulacji oraz jednolitego traktowania kryptowalut w obrocie. Ministerstwo Finansów skierowało właśnie do Sejmu ustawę, w której podjęta została próba uregulowania prawnego pojęcia kryptowalut.

bitcoiny
W dniu 1 lutego 2018 r. do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Bitcoin a PIT – jak rozliczyć podatek z kryptowalut? Sprawdź bazę informacji od inFakt

Bitcoiny – definicja

W art. 2 ust. 2 pkt 26 tego projektu została zawarta definicja kryptowaluty. Zgodnie z nią poprzez pojęcie waluty wirtualnej rozumie się cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:
a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
e) wekslem lub czekiem
– oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.
Bitcoiny, jako wirtualne waluty zostaną uznane za wartość majątkową.
Prowadzony w formie elektronicznej zbiór danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany będzie na gruncie analizowanej ustawy określany jako rachunek.

Przedsiębiorcy – instytucjami obowiązanymi

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:
a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa powyżej oraz
d) prowadzenia rachunków związanych z wymianą kryptowalut
będą podmiotami obowiązanymi.

Zadania podmiotów obowiązanych

Do zadań podmiotów obowiązanych będzie należeć m.in.:

 • rozpoznawanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną oraz ocena poziomu rozpoznanego ryzyka,
 • dokumentacja rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną oraz jego ocenę
 • stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w zakresie i z intensywnością uwzględniającą rozpoznane ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną oraz jego ocenę.

Środki bezpieczeństwa finansowego obejmować będą m.in.:

 • identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości – w przypadku osoby fizycznej będzie to:
  •  imię i nazwisko
  • obywatelstwo
  • numer PESEL lub w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – data oraz państwa urodzenia,
  • seria i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  • adres zamieszkania – w przypadku posiadania informacji przez instytucję obowiązaną,
  • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą –  nazwa firmy, NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.
 • ocenę stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru;
 • bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta w tym:
  • analizę transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje te są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym klientem,
  • badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta – w przypadkach uzasadnionych okolicznościami,
  • zapewnienie, aby posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych były na bieżąco aktualizowane.

Jeżeli nie będzie możliwe zastosowanie środków bezpieczeństwa podmiot obowiązany nie będzie mógł nawiązać stosunków gospodarczych.
Projekt został w dniu 5 lutego 2018 r. skierowany do pierwszego czytania Sejmu. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Przebieg prac nad projektem można śledzić tutaj.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu