Obrót bitcoinami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pojawia się zatem pytanie czy bitcoin powinien zostać wykazany w spisie z natury wykonywanym na koniec roku podatkowego. Realacja bitcoin a spis z natury zostanie wyjaśniona w tym wpisie. kryptowaluty_03
Jak wskazałam w tym wpisie sprzedaż bitcoinów dokonywana w ramach działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w ramach tej działalności. Jednym z obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego księgę przychodów i rozchodów jest sporządzenie tzw. spisu z natury.

Spis z natury

Zgodnie z  § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „spisem z natury”, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.
W związku z tym wykazaniu w spisie z natury podlegają:

  • towary handlowe,
  • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
  • półwyroby,
  • produkcje w toku,
  • wyroby gotowe,
  • braki i odpady.

Bitcoin a spis z natury

Z interpretacji podatkowych wynika, że na gruncie podatku dochodowego bitcoin traktowany jest jako prawo majątkowe. Prawa majątkowe zgodnie z przytoczonym przepisem nie podlegają ujawnieniu w spisie z natury, w konsekwencji w mojej opinii, bitcoiny nie podlegają ujęciu w spisie z natury wykonywanym przez przedsiębiorcę.
Oczywiście przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą polegającą na obrocie bitcoinami będzie miał, podobnie jak wszyscy pozostali przedsiębiorcy, obowiązek sporządzenia spisu z natury na zakończenie roku podatkowego. Jeżeli nie będzie posiadał towarów, materiałów oraz innych składników majątku wskazanych powyżej, wówczas sporządzony przez niego spis z natury będzie zerowy.
Przepisy analizowanego tutaj rozporządzenia nie przewidują możliwości zwolnienia z obowiązku sporządzenia spisu z natury w przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada składników majątku podlegających ujawnieniu w takim wpisie, dlatego, co jest częste szczególnie dla branży usługowej, pojawiają się zerowe spisy z natury.