Biała lista a rachunki bankowe


27 sierpnia 2019 4 min. czytania

Z dniem 01 września 2019 zacznie funkcjonować nowy wykaz podatników czynnych i zwolnionych z VAT. Od stycznia 2020 wejdą w życie przepisy w podatku dochodowym odnoszące się do białej listy. Zapraszam do zapoznania się z istotnymi informacjami, o rachunkach bankowych, jakie zawierać ma biała lista.

Czym jest Biała lista?

Od września 2019 utworzona zostanie jedna baza zawierająca wszystkie informacje o statusie podatników VAT tzw. “biała lista”.
Wykaz prowadzony będzie w formie elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i zawarte w nim będą dane z dotychczasowych wykazów podmiotów:

  • dla których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji (zgodnie z art. 96 ust. 4a),
  • które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT (zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a),
  • których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona (zgodnie z art. 96 ust. 9h-j),
  • zarejestrowanych jako podatnicy VAT .

Do danych zawartych obecnie w w/w wykazach dodana zostanie informacja o numerach rachunków rozliczeniowych:

  • o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub
  • imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą

– wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.
prawo do odliczenia VAT

Biała lista a prawo bankowe

Nowelizacja VAT rozszerzająca zakres informacji zawartych w wykazie odnosi się do konkretnych przepisów prawa bankowego. W art. 49 ust. 1 pkt 1 prawa bankowego mowa jest o rachunkach rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, oraz prowadzonych dla nich rachunkach VAT. Dalej w ust. 2 tego artykułu czytamy, że rachunki rozliczeniowe mogą by prowadzone wyłącznie dla:
1) osób prawnych;
2) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną;
3) osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami.
Prowadzi to do wniosku, że wykaz podatników VAT będzie zawierał informacje o numerach rachunków osób fizycznych założonych w związku z prowadzoną działalnością.

Biała lista a STIR

Na potrzeby wykazu numery rachunków otwartych w związku z prowadzoną działalnością wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym oraz aktualizacyjnym, będą potwierdzane przy wykorzystaniu STIR.
System teleinformatyczny izby rozliczeniowej STIR od 13 stycznia 2018 przetwarza dane o wszystkich transakcjach na rachunkach podmiotów kwalifikowanych. W oparciu o te informacje system informatyczny szefa KAS dokonuje analizy ryzyka wystąpienia wyłudzeń skarbowych.
Analiza STIR dokonywana jest jedynie w stosunku do rachunków podmiotów kwalifikowanych.
Przez podmiot kwalifikowany w rozumieniu przepisów ordynacji podatkowej art. 119zg pkt 4 rozumie się:
a) osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
b) osobę fizyczną prowadzącą działalność zarobkową na własny rachunek, która nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy, o której mowa w lit. a,
c) osobę prawną,
d) jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
Natomiast rachunek podmiotu kwalifikowanego to zgodnie z art. 119 zg pkt 5 to:
a) rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, podmiotu kwalifikowanego,
b) rachunek lokaty terminowej podmiotu kwalifikowanego,
c) rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej będącego podmiotem kwalifikowanym,
d) rachunek VAT w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prowadzony dla rachunku, o którym mowa w lit. a albo c;
 
Reasumując, analiza rachunków zgłaszanych do urzędów skarbowych przy wykorzystaniu STIR ma prowadzić do tego, aby na liście znalazły się tylko rachunki podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu powyższych definicji. Wyłączone z listy mają być rachunki osób fizycznych służące do celów prywatnych rozliczeń.  Znajduje to potwierdzenie w uzasadnieniu do projektu nowelizacji:
„Celem tych regulacji jest wyeliminowanie przypadków zamieszczania w wykazie podatników VAT rachunków innych niż określone w ust. 3 pkt 13 (przykładowo rachunków ROR), do których mogłoby dojść, gdyby podatnik zgłosił taki rachunek do urzędu skarbowego. W związku z tym wprowadza się przepis, na podstawie którego zostanie zbudowana baza danych umożliwiająca wykorzystanie STIR jako kanału komunikacji wykorzystywanego do potwierdzenia zgłaszanych przez podatników rachunków związanych z prowadzoną działalnością.”
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu