Sprawdź, czy w Twoim przypadku konieczna jest aktualizacja CEIDG-1 do 19 maja 2018 r. Z jakiego powodu konieczna może być aktualizacja? O co chodzi ze zdublowanym wpisem?

Z czego wynikają moje powyższe pytania? Którzy przedsiębiorcy powinni zastanowić się nad tą kwestią i dokonać sprawdzenia? W tym opracowaniu postaram się przedstawić, jak najdokładniejsze informacje i powiedzieć gdzie i jak dokonać sprawdzenia.

Czemu termin 19 maja?

Całe zamieszanie i komunikaty na stronach wielu urzędów gminy wynikają z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw. Przepis ten określa, że w przypadku gdy wpis do CEIDG nie zawiera numeru PESEL, przedsiębiorca ma obowiązek uzupełnić wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Ustawa ta weszła w życie 19 maja 2016 r, zatem termin dwóch lat mija 19 maja 2018 roku

Po upływie tego terminu Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.

Jeśli przedsiębiorca nie będzie miał w swoim wpisie PESEL-u i nie zaktualizuje danych do 19 maja, to zostanie wykreślony i CEIDG przekaże drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG, informację o dokonaniu wykreślenia do:

 • Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników,
 • Głównego Urzędu Statystycznego,
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • oraz innych właściwych organów.

Kto powinien dokonać sprawdzenia? Ogólnie warto, aby każdy przedsiębiorca dokonał sprawdzenia, gdyż ustawa tego nie precyzuje. Szczególną uwagę powinni zwrócić na to przedsiębiorcy, którzy założyli działalność gospodarczą już jakiś czas temu.

Pojawiają się też stanowiska urzędów, że przedsiębiorcy, którzy aktywnie prowadzą swoją działalność i dokonywali w okresie od dnia 1 lipca 2011r. (od dnia powstania CEIDG) jakichkolwiek zgłoszeń do CEIDG – zmiana wpisu, zawieszenie, bądź wznowienie działalności – nie powinni się martwić, gdyż ich wpisy powinny zawierać numery PESEL. Konieczność uzupełnienia wpisu będzie dotyczyła przedsiębiorców, którzy od bardzo dawna, nawet od kilkunastu lat, nie odwiedzali urzędów, a jednak prowadzą działalność gospodarczą.

Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy bez danych na temat numeru PESEL identyfikacja przedsiębiorcy w CEIDG jest niemożliwa, zatem wpisy przedsiębiorców, które w terminie 2 lat nie zostaną uzupełnione o podstawowe dane identyfikacyjne, będą podlegać wykreśleniu w drodze czynności materialno-technicznej.

Jak zaktualizować dane w CEIDG?

Warto zacząć od tego, że wpisy bez numeru PESEL zostały przekazane do CEIDG w wyniku migracji wpisów z ewidencji prowadzonych przez organy gminy do systemu CEIDG. Organy gminy miały bowiem obowiązek do dnia 31 grudnia 2011 r. zmigrować wszystkie wpisy posiadające w swoich ewidencjach, w takiej formie i z takim zakresem danych, jaki znajdował się w ich ewidencjach. Aktualnie przedsiębiorcy, którzy we wpisie nie posiadają numeru PESEL, mogą za pomocą specjalnego formularza (CEIDG-2) uzupełnić dane identyfikacyjne. W związku z powyższym przyjęto, jako okres przejściowy pozwalający na uporządkowanie ww. kwestii – 2 lata. Jak określono dla nowych wpisów (przy czym nie podano definicji słowa nowe) nie jest możliwe złożenie wniosku bez podania numeru PESEL. Dodatkowo wniosek jest weryfikowany w rejestrze PESEL.

Jak sprawdzić, czy moja działalność nie zostanie wykreślona?

Zanim powiem gdzie można dokonać sprawdzenia, to podsumuje że są dwie ważne rzeczy które przedsiębiorca powinien sprawdzić:

 • czy jego wpis do CEIDG zawiera PESEL,
 • czy jego wpis nie został zdublowany w systemie CEIDG.

Sprawdzenia, czy dane są poprawne można dokonać osobiście w urzędzie lub online logując się na stronie CEIDG, następnie wybierając Mój wpis i jeśli PESEL jest wprowadzony poprawnie to znajduje się w sekcji Dane niepubliczne.

Zachęcam też do zapoznania się z komunikatem na stronie BIP Miasta Krakowa.

Aktualizacja CEIDG-1 do 19 maja 2018 r.

Zdublowane wpisy w CEIDG

Powyższe informacją są szczególnie ważne, gdyż w wyniku niedopełnienia formalność działalność może zostać wykreślona. Nieco więcej czasu mamy na sprawdzenie innej rzeczy, a mianowicie tego czy nasz wpis nie został w systemie CEIDG zdublowany. Jak określa art. 203 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, w przypadku gdy na podstawie danych zgromadzonych w ewidencjach prowadzonych przez organy gminy dane dotyczące przedsiębiorcy przeniesiono do systemu teleinformatycznego CEIDG wielokrotnie, w wyniku czego posiada on wiele wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przedsiębiorca uzupełnia wybrany wpis o dane takie, jak:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, o ile taki posiada, oraz data urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL,
 • dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa,
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada, oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu,
 • informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy,
 • adres do doręczeń oraz – jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada – adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; dane dotyczące adresu są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe,
 • inne niż wymienione wyżej dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG,
 • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności,
 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółki cywilnej, o ile przedsiębiorca zawarł umowę takiej spółki,
 • dane innego przedstawiciela ustawowego, o ile są wymagane,
 • data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej,
 • data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG,
 • informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG

– w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. Po upływie terminu 12 miesięcy CEIDG wykreśla wszystkie wpisy przedsiębiorcy, które nie zawierają wymaganych danych lub są zdublowane, czyli gdy przedsiębiorca więcej niż jeden aktywny wpis.

Termin na sprawdzenie, czy wpis przedsiębiorcy nie dubluje się i zaktualizowanie tych danych w CEIDG jest zatem do 30 kwietnia 2019 r.