Co to jest świadectwo pracy? W jakiej sytuacji i kto musi je przygotować? W tym wpisie przedstawiam odpowiedzi na 5 najczęstszych pytań o świadectwo pracy. Zapraszam do lektury.

1. Co to jest świadectwo pracy?

Świadectwo pracy jest to dokument przekazywany pracownikowi w momencie rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Potwierdza on okres zatrudnienia u danego pracodawcy.

2. Kto i w jakim terminie powinien wystawić świadectwo pracy

Świadectwo pracy ma obowiązek przekazać pracodawca pracownikowi. Powinno być ono wydane niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, jeżeli pracodawca nie chce podpisać kolejnej umowy z tym pracownikiem.

3. Jakie informacje zawiera świadectwo pracy?

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące:

  • okresu i rodzaju wykonywanej pracy,
  • zajmowanych stanowisk,
  • trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
  • a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Dokładne wytyczne i wzór świadectwa pracy można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy.

świadectwo pracy

4. Czy świadectwo pracy można sprostować?

Można, a nawet trzeba gdy nie odzwieciedla stanu faktycznego. Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy, wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

5. Jakie kary grożą za niewydanie świadectwa pracy?

Kodeks pracy w art. 282 § 1. ust. 3 określa, że kto wbrew obowiązkowi nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu