30 – krotność – czy zostanie zlikwidowana w 2018 roku?


3 listopada 2017 5 min. czytania

Czym jest 30-krotność? Jakie ma znaczenie dla ubezpieczonego? Czy od 2018 roku zostanie zlikwidowana? Jakie konsekwencje dla ubezpieczonego miałaby ta zmiana?

30 – krotność

Art. 19 ustawy ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi o tym, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu (zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie) w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach. Od nadwyżki ponad tę kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

To płatnik składek jest zobowiązany pilnować limitu i zaprzestać obliczać oraz przekazywać składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po przekroczeniu przez ubezpieczonego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. Jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić wszystkich płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. Za skutki błędnego zawiadomienia powodującego nieopłacenie należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odpowiada ubezpieczony.

Przepis ten obecnie obowiązuje, natomiast kwestia tego czy nadal będzie miał zastosowanie do ubezpieczonych w 208 roku jest otwarta.

Przypomnę, że w  2017 roku 30-krotność to kwota 127.890 zł.

30 – krotność – czy zostanie zlikwidowana w 2018 roku_

30 – krotność – czy zostanie zlikwidowana w 2018 roku?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Celem jest zniesienie limitu trzydziestokrotności.

Kluczowa w tym zakresie jest  modyfikacja art. 19 ust. 1 ustawy dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, gdyż ona stanowi o ograniczeniu. Proponuje się, aby od 2018 przepis ten otrzymał następujące brzmienie : Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy określa ustawa budżetowa, ustawa o prowizorium budżetowym lub ich projekty, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone – z zastrzeżeniem ust. 2. Ponadto ust. 3 – 9 określające dokładne uregulowania w zakresie 30-krotności zostały by uchylone.

Dla niektórych ubezpieczonych byłaby to sporo zmiana i chodziłoby tutaj o osoby, które :

  • przebywające na urlopie wychowawczym, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1-4
  • prowadzą działalność gospodarczą, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5.

Zmiana ta dla płatnika składek oznaczałaby mniej obowiązków, gdyż nie byłoby już konieczności wykazywania trzydziestokrotności w raportach imiennych i korygowania danych w sytuacji, gdy nastąpiłyby jakieś pomyłki co do limitu.

Propozycja ze strony resortu jest taka, aby zmiany w tym zakresie obowiązywały od 1 stycznia 2018 roku.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej pojawiły się informacje o tym, że w projektowanej regulacji proponuje się zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe począwszy od 2018 r. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe byłaby odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasadę tę proponuje się również wprowadzić przy składkach płaconych przez płatnika składek za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych. 

Zniesienie limitu w wysokości podstawy wymiaru składek oznaczałoby brak potrzeby ciągłego monitorowania wysokości otrzymywanych przychodów zarówno przez płatnika składek jak i przez ubezpieczonego, szczególnie w przypadku gdy ubezpieczony wykonuje kilka rodzajów pracy.

Co więcej ministerstwo przypomina, że wysokość emerytury jest ściśle powiązana z wysokością odprowadzanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Im wyższa kwota odprowadzanych składek i im dłuższy okres zatrudnienia tym wysokość świadczenia jest wyższa. Stąd też zniesienie limitu wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bezpośrednio wpływałoby na wysokość otrzymywanej w przyszłości emerytury. Szczególnie jest to ważne w przypadku osób, które otrzymują w czasie swojej kariery zawodowej zróżnicowane pod względem wysokości zarobki. Wzrost podstawy wymiaru składek spowodowałaby również zwiększenie – także z powodu zniesienia ograniczenia do 250% – wskaźnika wysokości podstawy wymiaru nowo przyznawanych emerytur (wyliczanych według dotychczasowych zasad) oraz rent (art. 6 projektowanej ustawy).

Przy takich zmianach na przełomie lat, często bywają wątpliwości co do ostatniego okresu rozliczeniowego – w tym przypadku składki za grudzień 2017 rok. Objaśnienie zawiera informacje w tym zakresie. Mianowicie do składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za okresy – do dnia 31 grudnia 2017 r. – tj. przed wejściem w życie niniejszej ustawy stosowane  byłyby przepisy w brzmieniu dotychczasowym (art. 19 projektowanej ustawy). 

Póki co mamy do czynienia z projektem ustawy, zatem nie wiadomo czy zmiana ta zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu