PIT 11 to informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.  W tym artykule zostaną wyjaśnione kwestie  nad jakimi mogą się zastawiać wypełniający ją płatnicy.

Co wykazuje się na PIT-11 ?

 1. Należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy, oraz płatników, o których mowa w art. 42e ust. 1 ustawy
 2. Należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego
 3. Emerytury – renty zagraniczne
 4. Należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym
 5. Świadczenia wypłacone z Funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 6. Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4, 6 (z wyjątkiem czynności wymienionych w wierszu 7) i 7-9 ustawy, w tym umowy zlecenia i o dzieło
 7. Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich (art. 13 pkt 5 i 6 ustawy)
 8. Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy
 9. Należności wynikające z umowy aktywizacyjnej
 10. Inne źródła

 10 pytań o PIT 11

Termin składania

PIT-11 składa się do US podatnika (wg jego miejsca zamieszkania) oraz podatnikowi. W przypadku gdy podatnik nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski,  PIT-11 wysyła się do US właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

PIT-11 należy złożyć podatnikowi do końca lutego roku następującego po danym roku oraz w tym samym terminie do US podatnika w przypadku gdy składa się go za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub do końca stycznia w przypadku składania w formie papierowej.

Opcja papierowej wysyłki PIT-11 jest możliwa tylko dla tych płatników, którzy rozliczają maksymalnie 5 podatników. Biura rachunkowe w ogóle nie mają możliwości wysyłki PIT-11 w formie papierowej do US.

Wskazówki 

1. Jaki identyfikator podatkowy podatnika ?

Identyfikatorem podatkowym osoby fizycznej jest NIP albo PESEL. Numerem PESEL posługują się osoby objęte rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, a także nie są płatnikami podatków lub składek ZUS. Pozostałe osoby muszą mieć NIP. Na PIT-11 należy wskazać identyfikator, który jest właściwy dla podatnika w okresie, którego dotyczy PIT-11.

2. Podatnik zmienił miejsce zamieszkania w trakcie roku podatkowego. Do którego US przekazać PIT-11?

PIT-11 należy przekazać do US według miejsca zamieszkania podatnika w dniu 31 grudnia danego roku podatkowego. Podatnik składa tam też swoje zeznanie podatkowe.

3. Pracodawca składa dyspozycję przelewu wynagrodzenia 30 grudnia, jego rachunek zostaje obciążony 31 grudnia, natomiast na koncie pracownika wynagrodzenia zaksięgowano 3 stycznia następnego roku. Kiedy powstaje przychód u pracownika ?

U pracownika przychód powstanie w dniu, w którym zostaje obciążony rachunek pracodawcy, czyli 31 grudnia.

4. Pracownikowi zostało w kasie postawione do dyspozycji wynagrodzenie w dniu 28 grudnia (pracodawca dokonuje wypłat zawsze 28 dnia miesiąca). Pracownik nie zgłosił się po odbiór wynagrodzenia. Odebrał je dopiero 5 stycznia.  Kiedy powstaje przychód u pracownika ?

Przychód powstanie w dacie postawienia do dyspozycji czyli w dniu 28 grudnia. Fakt, że pracownik odebrał wynagrodzenie w kolejnym roku nie ma tutaj znaczenia.

5.  Czy na PIT-11 wykazuje się 9% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne czy 7,75%?

Na PIT-11 wykazuje się składkę na ubezpieczenie zdrowotne podlegającą odliczeniu od podatku a więc 7,75% podstawy jej wymiaru.

6. Czy w sytuacji gdy pracownik zostanie zatrudniony w grudniu 2016 r. a pierwsze wynagrodzenie otrzyma w styczniu 2017 r. należy złożyć PIT-11 za 2016 ?

Nie. Aby wystawić PIT-11 u pracownika musi wystąpić przychód. W opisanym przypadku pierwszy przychód wystąpi w styczniu 2017 r.  i będzie go należało wykazać w PIT-11 za 2017 r. Nie wystawia się zerowego PIT-11 za 2016 r.

7. Gdzie na PIT -11 wykazać umowę zlecenie/ o dzieło z 50% kosztami uzyskania przychodu ?

Należy wykazać je w wierszu „8. Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy”.

8. Pracodawca popełnił błąd i pobrał od pracownika składki ZUS w kwocie zbyt wysokiej. Jaką kwotę powinien wykazać na PIT-11.

Na PIT-11 wykazuję się kwoty faktycznie pobrane, niezależnie od tego czy były one poprawnie wyliczone czy też nie.

9. Czy pracodawca powinien składać PIT-11 jeżeli jego pracownik osiągnął w danym roku podatkowym mniej niż 3 091 zł i pracodawca wie, że jego pracownik w trakcie roku nie osiągał innych przychodów?

Tak. Jeśli tylko pracownik uzyskał w danym roku podatkowym przychód to należy złożyć PIT-11. Niska kwota przychodu nie ma tutaj znaczenia.

10. Czy na PIT-11 wykazuje się przychody zwolnione z podatku ?

W PIT-11 nie wpisuje się przychodów wolnych od podatku na podstawie przepisów ustawy o PIT.

Wyjątkiem są przychody określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74 ustawy o PIT oraz dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych. Mowa tutaj o wierszach w części F:

„Przychody otrzymywane z zagranicy, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy, między innymi renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego”

„Przychody pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy”

oraz kolumnie w części E

„Dochód zwolniony od podatku”

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu