Tematem tego opracowania jest 10 najczęstszych pytań o UBD? Jakie pytania najbardziej nas nurtują?  O czym warto wiedzieć i pamiętać?

10 najczęstszych pytań o UBD

1. Co się stanie jeśli dokument zbiorczy PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ lub PIT-40Z będzie zawierał błąd?

Dokument zbiorczy w formacie XML stanowi integralną całość i jeżeli błędna jest jedna z jego sekcji (np. dane dot. jednego z podatników), to cały dokument zbiorczy zostanie odrzucony (status „401 – Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd„).

2. Czy można zaimportować do formularza PDF dane XML zawierające kilkadziesiąt PIT-11 celem wysyłki do UBD?

Nie. Na portalu nie ma interaktywnych formularzy pdf, które dotyczyłyby wzorów deklaracji wielopozycyjnych tj. PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-40Z i PIT-RZ. Do dokumentów interaktywnych pdf (w tym PIT-11) można importować z pliku xml dane wyłącznie dla pojedynczych dokumentów.

10 najczęstszych pytań o UBD

3. W jaki sposób podpisać dokument wysyłany do UBD?

Dla dokumentów elektronicznych składanych do UBD wymagane jest ich podpisanie za pomocą:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • dane autoryzujące przez płatnika będącego osobą fizyczną.

4. Działanie UBD – aplikacja www czy aplikacja instalowana na komputerze?

UBD działa jako udostępnione usługi Web Services (bramki testowe i produkcyjne). Dokumenty przesyłane do systemu przez aplikacje własne podatników (wywołanie odpowiednich operacji usług WS) muszą być w formacie XML, z kodowaniem znaków UTF-8 i opatrzone podpisem elektronicznym (kwalifikowanym lub danymi autoryzującymi).

5. Czy wprowadzenie bramki UBD oznacza likwidację bramki e-Deklaracji?

Obecnie nie, ale docelowo zakłada się, że UBD będzie podstawową bramką do przesyłania dokumentów droga elektroniczną do systemu e-Deklaracje. Na ten moment obie bramki stanowią składniki jednego systemu e-Deklaracje i będą funkcjonować równolegle, a przesłane dokumenty elektroniczne podatnika po zakończonej pozytywnie weryfikacji zawsze trafią do, wskazanej w złożonym dokumencie elektronicznym, jednostki administracji skarbowej (urząd skarbowy).

6. Czy w bramce UBD dokumenty będą podpisywane tak jak przez bramkę e-Deklaracji?

Tak. Dokumenty elektroniczne składane do systemu e-Deklaracje muszą być podpisane, co jest jednym z warunków na ich poprawną weryfikację. Szczegóły zostały zamieszczone w specyfikacjach wejścia-wyjścia (strona www.portalpodatkowy.mf.gov.pl zakładka „e-Deklaracje”, sekcja „Do pobrania”).

7. Czy otrzymam potwierdzenie poprawnej wysyłki?

Tak, będzie przesyłane UPO, które stanowi dowód i potwierdzenie terminowego złożenia deklaracji.

8.  Co oznacza komunikat błędu 409?

W przypadku pojawienia się komunikatu błędu o statusie „409″ należy zweryfikować kolejność działań dla dokumentu zbiorczego.

Prawidłowa kolejność dla przygotowania i przesłania zbiorczych dokumentów:

 1. poprawny XML
 2. archiwizacja do ZIP
 3. podpisanie w formacie XAdES
 4. zakodowanie do base64Binary
 5. wysłanie na bramkę UBD
 6. sprawdzenie statusu
 7. dla statusu „200″ pobranie UPO

lub

dla statusu błędu poprawienie danych i ponowne przesłanie (pkt 5).

9. Jaki jest maksymalny rozmiar dokumentu wysyłanego do UBD?

Dokument zbiorczy to jeden dokument xml zawierający sekcję powtarzalną. Schemat xsd (wzór) zawiera ograniczenie sekcji powtarzalnej do 20.000 pozycji.

10. Czy składając korektę można dołączyć ORD-ZU?

Korekta zawsze dotyczy pojedynczego dokumentu i może zawierać załącznik ORD-ZU. Przypomnę, że nie jest możliwe złożenie korekty dla dokumentu zbiorczego do UBD (schematy dokumentów zbiorczych nie przewidują składania korekt). Korekta danych dotyczących konkretnego podatnika z dokumentu zbiorczego PIT-11Z możliwa jest poprzez złożenie korekty PIT-11 na dotychczasowych zasadach do bramki e-Deklaracje.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu