Kod tytułu ubezpieczenia zleceniobiorcy i jego zmiany.

Załóżmy, że zleceniobiorca otrzymał kilka dni temu od ZUS-u decyzję o przyznaniu mu emerytury, począwszy od września 2011 roku. W związku z tym pojawiają się wątpliwości odnośnie tego, w jaki sposób pracodawca powinien dokonać zmiany kodu tytułu ubezpieczenia? Płatnik jest zobowiązany do zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego. Dokonać tego należy na formularzu ZUS ZUA, w którym podaje się właściwy kod tytułu ubezpieczenia (tytuł ten składa się z 6 znaków). Pierwsze cztery znaki oznaczają podmiot podstawowy oraz rozszerzenie, piąty znak to ustalone lub też nieustalone prawo do renty (lub emerytury), a szósty znak oznacza stopień posiadanej lub też nieposiadanej niepełnosprawności. O każdych zmianach danych, które wykazane zostały w zgłoszeniu ZUS ZUA (dotyczą one między innymi kodu tytułu ubezpieczenia) należy zawiadamiać ZUS poprzez wyrejestrowanie zleceniobiorcy z ubezpieczenia (za pomocą zgłoszenia), a następnie trzeba ponownie zgłosić jego do ubezpieczeń, ale z nowym kodem tytułu ubezpieczenia. Tak więc osoba, która wykonuje swoją pracę na podstawie umowy zlecenie, nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności, a także nieposiadająca prawa do pobierania renty (lub emerytury), powinna zostać zgłoszona do ubezpieczeń z kodem 04 11 0 0. Jeżeli ZUS ustali zleceniobiorcy prawo do emerytury, to wtedy następuje zmiana piątego znaku w kodzie z 0 na 1 i kod wygląda następująco – 04 11 1 0. Odpowiadając na pytanie zawarte powyżej należy uznać, że zleceniodawca (po otrzymaniu informacji od zleceniobiorcy o ustaleniu mu przez ZUS prawa do emerytury) powinien wyrejestrować go na druku ZUS ZWUA z ubezpieczeń z kodem dotychczasowym (04 11 0 0), a później ponownie dokonać zgłoszenia zleceniobiorcy na druku ZUS ZUA, ale już z nowym kodem tytułu ubezpieczeń – 04 11 1 0. Dodatkowo, jeżeli zleceniodawca wcześniej przekazywał do ZUS dokumenty rozliczeniowe ze „starym kodem”, to nie musi on dokonywać korekty tych dokumentów (i podawania w nich nowego kodu). W takim wypadku po uzyskaniu informacji od zleceniobiorcy o ustaleniu prawa do emerytury, zmiany kodu tytułu ubezpieczenia można dokonać na bieżąco, najlepiej na koniec danego miesiąca. Wtedy to składki za dany miesiąc powinny zostać rozliczone w jednym miesięcznym raporcie. Jednakże błędem nie będzie także dokonanie zmiany kodu w trakcie miesiąca i rozliczenie składki w dwóch blokach w raporcie miesięcznym, przy zastosowaniu dwóch kodów tytułu ubezpieczenia.

Zobacz również

Płatnik Składek ZUS

W odniesieniu do obowiązujących przepisów status płatnika ZUS posiadają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pozarolniczą, twórcy, artyści, wykonujący wolny zawód, jednostki posiadające osobowość prawną, a więc będące wspólnikami jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnicy spółki jawnej, komandytowej oraz partnerski

Ubezpieczenia społeczne

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych nałożyła obowiązek ubezpieczeń: emerytalnego i rentowego na osoby fizyczne, które na terenie naszego kraju zajmują się prowadzeniem pozarolniczej działalności

Ubezpieczenie zdrowotne

Wszystkie osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, a także osoby, które z nimi współpracują, na mocy obowiązujących przepisów podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, pod warunkiem, że: są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (ewentualnie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handl

Ulga zus dla nowych firm

 Często do największych kosztów małych firm należy opłacanie składek społecznych i zdrowotnych, należnych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń

 Obowiązujące w naszym kraju przepisy, dotyczące ubezpieczeń społecznych zatrudnianych pracowników, bywają powodem wielu niejasnych sytuacji dla przedsiębiorców

pokaż więcej tematów

Rejestracja w ZUS

Każdy przedsiębiorca zamierzający rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej bądź zatrudniający nowych pracowników powinien pamiętać o dokonaniu rejestracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Składki ZUS 2011

Obowiązkiem uiszczania składek na Ubezpieczenia społeczne są obciążeni zarówno przedsiębiorcy jak i osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą ponadto artyści, twórcy, osoby wykonujące wolny zawód (freelancer), wspólnicy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponadto spółki jawnej, komandytowej oraz partnerskiej