Czy w 2019 r. będą obowiązywać zwolnienia z kas fiskalnych? Jakie będą zmiany, a jakie przepisy zostaną utrzymane? Po dokładne informacje, zapraszam do wpisu.

Brak publikacji nowego aktu przed dniem 1 stycznia 2019 r. skutkowałby objęciem z dniem 1 stycznia 2019 r. obowiązkiem stosowania kas rejestrujących wszystkich podatników korzystających dotychczas ze zwolnień od ewidencjonowania w tej formie, ale mamy już projekt nowego rozporządzenia, które najprawdopodniej będzie obowiązywać.
Rozporządzenie zawęża generalnie zakres stosowanych dotychczas zwolnień od tego obowiązku. Po szczegóły zapraszam do dalszej części wpisu.

Zwolnienia z kas fiskalnych – 2019

Projektowane rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych, najprawdopodobniej będzie obowiązywać przez lata 2019-2021.

Limit zwolnienia podmiotowego

Zgodnie z nim nie zmieni się limit zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej, czyli zostanie na poziomie 20.000 zł w skali roku.

Zwolnienia przedmiotowe

Wykluczenia

Jeśli chodzi o nowości, to najprawdopodniej niektóre zwolnienia przedmiotowe z kas fiskalnych (czyli te, ze względu na rodzaj wykonywanych usług lub sprzedawanych towarów) będą obowiązywać tylko do końca maja 2019 r. Chodzi tutaj o czynności takie, jak:

 • transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta,
 • usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0),
 • przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających – również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie),
 • usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich.

Zapewne, czynności te od 1 czerwca nie będą już zwolnione przedmiotowo z kas fiskalnych, ale będą mogły korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kas.

Ciekawym jest to, dlaczego akurat te usługi miałyby zostać wyłączone od stosowanie zwolnienia przedmiotowego. Odpowiedź można znaleźć w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. Prawdopodobnie stanie się tak:

Z uwagi na pojawiające się sygnały o nieprawidłowościach w sposobie prowadzenia ewidencji a także mając na celu podejmowanie kolejnych działań w zakresie uszczelnienia ewidencji.

Jeśli przepis będzie obowiązywał w takim kształcie, to sprzedaż dokonana w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2019 r. będzie wliczana do limitu zwolnienia podmiotowego.
Zwolnienia w kasa fiskalnych - 2019

Faktura gwarantem zwolnienia

Kolejna zmiana, to zwolnienia z obowiązku stosowania kasy, ale tylko pod warunkiem wystawienia faktury. Oznacza to, że będzie można korzystać nadal ze zwolnienia przedmiotowego ale tylko wówczas, gdy zostanie wystawiona faktura. Projektodawca proponuje dodać to obostrzenie w odniesieniu do sprzedaży:

 • energii elektrycznej, paliwa gazowego, pary wodnej, gorącej wody i powietrza do układów klimatyzacyjnych,
 • wody w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody,
 • usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych,
 • usług związanych ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu,
 • usług związanych ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu,
 • usług związanych z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne,
 • usług związanych ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych,
 • usług związanych z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu,
 • usług związanych z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia,
 • usług związanych z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych,
 • usług związanych z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych,
 • usług związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami,
 • usług telekomunikacyjnych,
 • usług nadawczych,
 • usług elektronicznych.

Ponadto proponuje się, aby w przypadku dostaw towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) stosowanie zwolnienia uzależnione było od tego czy ich dostawa w całości została udokumentowana fakturą lub jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu