Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej?


19 maja 2016 4 min. czytania

W obecnych czasach wiele osób decyduje się na założenie działalności gospodarczej, zamiast powszechnej pracy na etacie. Dzieje się tak z wielu względów – korzyści finansowych, opcji współpracy z kilkoma podmiotami jednocześnie, swobody miejsca i czasu pracy, czy też możliwości rozliczania kosztów faktycznie poniesionych. Od dzisiaj zaczynają obowiązywać przepisy znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.

Akt prawny, który wprowadza nowości lub przekształcenia to ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw. W tym artykule postaram się przybliżyć kwestie, które on reguluje.

Tytuł prawny

Zgodnie z dodanym art. 16a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca zobowiązany jest do posiada tytułu prawnego do nieruchomości, której adres podaje we wpisie do CEIDG. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy są to m.in. adresy zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń oraz adresy wykonywania działalności. Jak określił ustawodawca, nie ma obowiązku dołączania do wniosku CEIDG potwierdzenia posiadania tytułu do lokalu, natomiast na wniosek organu podatnik zobowiązany jest do jego dostarczenia. Najczęściej spotykanymi tytułami prawnymi są: prawo własności, współwłasności, prawo użytkowania wieczystego, dzierżawa, najem, użyczenie.

A co gdy przedsiębiorca nie będzie posiadał takiego tytułu? Odpowiedź na to pytanie jest wskazana w art. 35 ust. 1a ustawy o swobodzie działalności. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG, przedsiębiorca zostanie wezwany do przedstawienia tytułu prawnego lub dokonania zmiany wpisu w zakresie danych adresowych w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli pomimo tego przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do lokalu lub nie dokona zmiany wpisu, zostanie wykreślony z CEIDG w drodze decyzji administracyjnej. Osoba, która zostanie wykreślona z ewidencji może wnioskować aby dane te nie zostały opublikowane.

Rezygnacja z założenia działalności

Gdy zostanie złożony wniosek CEIDG, w którym wskazana będzie przyszła data otwarcia działalności, ale dana osoba nie będzie chciała jej rozpocząć, to może złożyć wniosek wraz z informacją o niepodjęciu działalności najpóźniej do końca upływu dnia poprzedzającego datę rozpoczęcia wskazaną we wniosku. Przykładowo we wniosku wskazana jest data rozpoczęcia działalności 1 czerwca 2016 roku, można zrezygnować z założenia działalności do dnia 31 maja 2016 r włącznie. W takiej sytuacji dana osoba nie widnieje w rejestrze CEIDG, gdyż nie stała się przedsiębiorcą. Informacje te zostały dodane w art. 29a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zmiany w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

PESEL przedsiębiorcy

Osoba decydująca się na założenie działalności we wniosku CEIDG musi uzupełnić szereg danych. Są to między innymi numer PESEL, data urodzenia danej osoby, adres zamieszkania, adres do doręczeń, data rozpoczęcia działalności. Szczegóły w tej kwestii zawarte są w art. 25 ust.1 ustawy o swobodzie działalności. Dodatkowo przepis art. 61 ustawy zmieniającej stanowi o tym, że w przypadku gdy wpis do CEIDG nie zawiera numeru PESEL, to przedsiębiorca ma czas na uzupełnienie do 2 lat od dnia wejście w życie ustawy. Jeśli po upływie tego terminu dane nie zostaną zaktualizowane, osoba zostanie wykreślona z ewidencji przedsiębiorców. Informacja ta zostanie przekazana elektronicznie niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wykreślenia.

Doręczanie pism

Nowy art. 33a jaki pojawił się w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej odnosi się do doręczania pism do przedsiębiorcy. Dokumenty przesyłane są przedsiębiorcy na adres wpisany w CEIDG jako przeznaczony do doręczeń. Jak wskazano – jeśli przedsiębiorca, nie dokona zmiany wpisu w CEIDG w przypadku zmiany adresu doręczeń, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny, czyli uznaje się je za doręczone. Jeśli mamy natomiast do czynienia z wezwaniem do dokonania zmiany w CEIDG w związku z brakiem tytułu do lokalu, to wówczas dokument doręcza się na adres zamieszkania przedsiębiorcy oraz adresy wykonywania działalności, jeśli są inne niż adres do doręczeń.

Interpretacja

Ustawodawca zauważył też, że nie każdy przedsiębiorca zwracający się z wnioskiem o interpretację w zakresie obowiązujących przepisów posiada KRS. Przykładowo osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą mająca wpis do CEIDG nie posiada takiego numeru, jej numerem identyfikacyjnym jest NIP. Biorąc to pod uwagę wprowadzono zmianę mówiącą o tym, że we wniosku o wydanie interpretacji należy podawać KRS, o ile przedsiębiorca taki numer posiada.

Wprowadzone zmiany dotyczą praktycznie każdego przedsiębiorcy, dlatego warto przybliżyć sobie zaktualizowane przepisy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu