Zmiany w podatkach od 1 kwietnia 2020

Przepisy dotyczące zaliczania przychodów, kosztów w przypadku dokonania zapłaty na rachunek niewykazany w rejestrze VAT obowiązują od ponad miesiąca. Jednak Rada Ministrów już w dniu 04 lutego 2020 przyjęła projekt zmian w tym zakresie. Jakie czekają nas zmiany w podatkach od 1 kwietnia 2020?

Obecnie obowiązujące przepisy

Obecnie gdy przedsiębiorca dokona zapłaty przelewem za transakcję powyżej 15 000 zł na na rzecz czynnego podatnika VAT na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT nie zaliczy w tej części kosztu podatkowego.

Jedynym wyjątkiem jest sytuacja gdy podatnik złoży zawiadomienie do naczelnika właściwego dla wystawcy faktury, w którym poda dane m.in. wystawcy faktury, numer rachunku, na który dokonał przelewu oraz kwotę należności. Zawiadomienie składa się na druku ZAW-NR w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

Nowe wzory druków ZUS

Proponowane zmiany

Projekt zmian przepisów w zakresie m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych z dnia 31.01.2020 zakłada rozszerzenie wyjątków zaliczania przychodów, kosztów w przypadku dokonania zapłaty na rachunek niewykazany w rejestrze VAT .

Przede wszystkim Minister Finansów proponuje wprowadzenie zmiany systemowej polegającej na powiązaniu zapłaty na rachunek z wykazu podatników VAT z mechanizmem podzielonej płatności. W przypadku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności podatnik nie ponosiłby konsekwencji na gruncie PIT, nawet jeżeli zapłata zostałaby dokonana na rachunek spoza wykazu podatników VAT.

Dodatkowo podatnik nie zastosuje przepisów art. 22p ust. 1 pkt 2 dotyczących zwiększania przychodów, wyłączania kosztów gdy dokona zapłaty na rachunki niewykazane na białej liście:

  • służące do przeprowadzania rozliczeń z tytułu nabywanych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową wierzytelności pieniężnych tzw. rachunki cesyjne;
  • wykorzystywane w zakresie prowadzonej przez bank/SKOK działalności faktoringowej;
  • na rachunki banku lub SKOK, niebędące rachunkami rozliczeniowymi, wykorzystywane do celów gospodarki własnej banku lub SKOK .

Tu ustawodawca proponuje warunek aby odpowiednio bank, SKOK będący wystawcą faktury wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty przekazał podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem, o którym mowa w tym przepisie tj. rachunkiem cesyjnym, dotyczącym działalności faktoringowej lub wykorzystywanym do gospodarki własnej. W uzasadnieniu do projektu warto zwrócić uwagę na zapis, iż „niewypełnienie obowiązku przekazania informacji podatnikowi przez bank/SKOK bądź podmiot będący wystawcą faktury i w efekcie ewentualne uniemożliwienie zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu po stronie wpłacającego, spowodowany tym brakiem wypełnienia obowiązku, może być podstawą do domagania się przez wpłacającego naprawienia wyrządzonej szkody„.

Kolejnym wyjątkiem od zasady wyrażonej w art. 22 p ust. 1 pkt 2 jest zapłata za należności wynikające z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, iż w przypadku płatności na rzecz podmiotów zagranicznych nie ma „znaczenia sytuacja, w której taki dostawca posiada ewentualnie rachunek w polskim banku z uwagi na fakt zarejestrowania dla innych celów czy innych transakcji. ”

Zawiadomienie ZAW-NR

Nowelizacja zakłada korzystne zmiany w zakresie składania zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu VAT. Przede wszystkim podatnik będzie jednorazowo składał zawiadomienie o dokonaniu zapłaty należności na dany rachunek niezawarty w wykazie podmiotów. „To jedno zawiadomienie będzie wyczerpywało obowiązki podatnika i zwalniało go od negatywnych skutków.”

Kolejne zmiany w zakresie zawiadomienia dotyczą:

  • wydłużenia terminu złożenia zawiadomienia z 3 dni na 7 dni;
  • zmiany właściwości naczelnika urzędu skarbowego, do którego ma być składane zawiadomienie, z właściwego dla sprzedawcy na właściwy dla płacącego należność.

Solidarna odpowiedzialność

Pozytywne dla podatników zmiany mają objąć instytucję solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe dostawcy. Analogicznie jak w podatku PIT rozszerzony ma zostać katalog wyjątków od stosowania zasady solidarnej odpowiedzialności pomimo zapłaty na rachunek spoza białej listy. Obok złożenia w ciągu 7 dni zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż w wykazie VAT podatnik będzie mógł uniknąć solidarnej odpowiedzialności gdy zapłata:

  • zrealizowana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności;
  • dokonana będzie przelewem na rachunek cesyjny banku lub rachunek SKOK, służący działalności faktoringowej oraz celom gospodarki własnej banku lub SKOK ;
  • wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.