W ślad za zmianami w poszczególnych ustawach podatkowych, rząd planuje również zmiany w Ordynacji podatkowej. W dzisiejszym wpisie krótki opis proponowanych zmian.

Zmiany w Ordynacji podatkowej

W dniu 15 września 2017 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa. Projekt ten obecnie został skierowany do Komisji Finansów Publicznych, a postęp prac nad nim można śledzić tutaj.

Informacje o podatniku

Kontrahent podatnika prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie art. 306ia Ordynacji podatkowej będzie mógł wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie informacji o:

  • niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  • nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub innych dokumentach zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  • zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innych dokumentów składanych na podstawie ustaw podatkowych.

Organ podatkowy wydaje kontrahentowi podatnika zaświadczenie dotyczące wskazanie powyższych informacji. W przypadku zaś, gdy wniosek dotyczy deklaracji lub innego dokumentu, których termin złożenia nie upłynął, a podatnik nie złożył takiej deklaracji lub innego dokumentu, organ podatkowy odmawia wydania zaświadczenia.
Wydanie przedmiotowego zaświadczenia będzie podlegać opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

Ograniczenie stosowania tajemnicy skarbowej

Dane zawarte we wskazanym powyżej zaświadczeniu, jak wynika z proponowanej treści art. 293 § 3 Ordynacji podatkowej nie będą objęte tajemnicą skarbową.
zmiany w Ordynacji

Zmiany w Ordynacji podatkowej – uzasadnienie

Zgodnie z uzasadnieniem projektu wprowadzenie przepisu ma na celu:

  • ochronę podatników przed poniesieniem konsekwencji nieuczciwości kontrahentów;
  • wprowadzenie procedury rzetelnej oceny kontrahentów;
  • umożliwienie uzyskania przez podatnika informacji o sytuacji podatkowej kontrahenta.

Przy wydawaniu zaświadczeń nie przewiduje się trybu umożliwiającego podważenie informacji organu podatkowego, na podstawie której udostępniono informacje kontrahentom, gdyż organ podatkowy wydaje zaświadczenie potwierdzające określone fakty. Podatnik, którego dotyczy zaświadczenie, może natomiast wystąpić o wydanie zaświadczenia. Na podstawie art. 306c podatnik może zaskarżyć odmowę wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści.

Rozszerzenie katalogu dowodów

W nowelizacji planowane jest również rozszerzenie katalogu dowodów o informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej.
Ustawa ma wejść w życie w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu