Od 15 września 2018 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie prowadzenia KPIR w nowym, nieco zmienionym kształcie. Jakie nowości wprowadzono i co zostało usunięte? We wpisie przedstawiamy zmiany w KPIR od września. Po informacje zapraszam do poniższego opracowania.

Zmiany w KPIR od września

Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu mają zastosowanie do przychodów i kosztów osiąganych od 1 stycznia 2018 r.
Lombard bez ewidencji
Obecnie firmy prowadzące działalność w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw – lombardy nie muszą prowadzić ewidencję pożyczek i zastawionych rzeczy. Dotychczas wykaz ten musiał być prowadzony i powinien zawierać co najmniej następujące dane:

 • numer kolejny wpisu,
 • imię i nazwisko pożyczkobiorcy,
 • adres,
 • datę udzielenia pożyczki,
 • kwotę udzielonej pożyczki,
 • wysokość umówionych odsetek w złotych,
 • opis zastawionej rzeczy i jej wartość rynkową,
 • termin zwrotu pożyczki wraz z odsetkami,
 • datę i kwotę zwróconej pożyczki wraz z odsetkami,
 • datę zwrotu zastawionej rzeczy,
 • datę sprzedaży rzeczy i kwotę należną z tytułu tej sprzedaży,
 • kwotę prowizji stanowiącej wartość spłaconych odsetek lub różnicę między kwotą uzyskaną ze sprzedaży zastawionej rzeczy a kwotą udzielonej pożyczki.

Obowiązkowe prowadzenie ewidencji pozostało w przypadku działalności kantorowej.
US właściwy do zwolnienia z obowiązku prowadzenia KPIR
W rozporządzeniu doprecyzowano, że jeśli w szczególnych sytuacjach podatnik będzie chciał wnioskował o zwolnienie z obowiązku prowadzenia KPIR lub czynności z tym związanych, to wniosek składa do naczelnika US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.
Zmiany w KPIR od września
Zwolnienie z obowiązku zgłaszania biura rachunkowego
Przedsiębiorca, którego rozliczaniem zajmuje się biuro rachunkowe nie będzie musiał już teraz zgłaszać biura rachunkowego w CEIDG. Do momentu zmiany trzeba było dokonywać takiego zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z biurem.
Brak obowiązku informacyjnego o założeniu KPIR
Od bieżącego roku podatnicy, którzy zakładają KPIR nie mają już obowiązku informowania naczelnika US właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania o tym, że taka ewidencja jest lub będzie prowadzona. Dotychczas należało dopełnić obowiązku informacyjnego do 20 dni od dnia założenia KPIR. Ten obowiązek zniknął też w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej.
Rzetelna KPIR
Rozporządzenie wskazuje, że KPIR należy prowadzić w sposób rzetelny. Oczywiście dopuszczalne są małe błędy, aby mimo tego KPIR nadal uznawana była za rzetelny dokument. Jedna z wytycznych uległa małej zmianie.
Mianowicie za rzetelną będzie uznawana księgę, jeśli podatnik uzupełni zapisy lub dokona korekty błędnych zapisów w księdze przed rozpoczęciem kontroli przez organ podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.
Działalność tonażowa w KPIR
Rozporządzenie z 15 września określa, że w KPIR w kolumnie 17 należy wykazywać przychody i związane z nimi koszty z działalności opodatkowanej podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji (działalność okrętowa). Podobne zmiany nastąpiły w KPIR przeznaczonej dla rolników prowadzących działalność gospodarczą przy czym zostały one wprowadzone w kolumnie 7.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu