Jakie zmiany odnośnie PIP są proponowane? Jakie dodatkowe obowiązki mają zostać nałożone? Jaki jest cel zmian odnośnie PIP?

Informacje o których chce napisać, zostały określone w komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Zmiany odnośnie PIP

Zmiany odnośnie PIP

W ustawie z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy proponuje się dodać art. 44a. Przepis ten określałby, że pracownik wykonujący czynności kontrolne składa pisemne oświadczenie o prowadzeniu albo nieprowadzeniu przez osobę najbliższą działalności gospodarczej, której przedmiot pokrywa się z przedmiotem kontroli prowadzonej przez tego pracownika.

Jak określa art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Co więcej oświadczenie powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia pracownika na stanowisku:

  1. nadinspektora pracy – kierownika oddziału,
  2. nadinspektora pracy,
  3. starszego inspektora pracy – głównego specjalisty,
  4. starszego inspektora pracy – specjalisty,
  5. starszego inspektora pracy,
  6. inspektora pracy,
  7. młodszego inspektora pracy.

Pracownik wykonujący czynności kontrolne powinien dokonywać aktualizacji oświadczenia, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny zaktualizowania oświadczenia. Wzór oświadczenie zostanie określony w drodze rozporządzenie przez Głównego Inspektora Pracy.

Proponuje się wprowadzenie ustawy od dnia 1 października 2018 r. 

Uzasadnienie do projektu

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej, celem proponowanej ustawy jest zapewnienie przejrzystości w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny inspektorów pracy, o ile ma ona związek z działalnością kontrolną prowadzoną przez tych inspektorów. Zbieżność przedmiotu kontroli prowadzonej przez inspektora pracy z działalnością gospodarczą członka jego rodziny może prowadzić do konfliktu interesów, jak również podejrzenia o stronniczość bądź interesowność. Zarówno w interesie Państwowej Inspekcji Pracy, jako organu kontroli państwowej, jak i samych inspektorów pracy leży zapewnienie przejrzystości na gruncie styku interesów zawodowych i prywatnych. Odpowiednia wiedza posiadana przez przełożonych pozwoli im na taką organizację działań kontrolnych, aby taką przejrzystość zapewnić.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu