Jak obliczyć wartość korekty VAT po zmianie sposobu wykorzystania samochodu?


22 lutego 2016 5 min. czytania

Nowelizacja ustawy o VAT z dnia 1 kwietnia 2014 r. wprowadziła zmiany w zakresie odliczania VAT z tytułu nabycia i eksploatacji pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Korekta VAT w znowelizowanych przepisach określona jest przez nowy, odrębny dla tych pojazdów system zmiany sposobu wykorzystywania pojazdu.

Zmiana przeznaczenia pojazdu

Zasadniczo wyróżnia się tylko dwa sposoby wykorzystywania pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony a mianowicie:

a. do celów związanych wyłączenie z działalnością gospodarczą,

b. do celów związanych z działalnością gospodarczą jak i innych, prywatnych tzw. mieszany sposób wykorzystywania

Zgodnie z art. 86a. ust.4 za pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika uważa się pojazdy samochodowe jeżeli:

a. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dotyczy pojazdów dla których został złożony dokument VAT-26) lub

b. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne (są to pojazdy z VAT 1A, VAT 1B, VAT 2 oraz pojazdy specjalne takie jak np. agregat elektryczny/spawalniczy, koparka, ładowarka, żuraw samochodowy)

O zmianie przeznaczania na wyłącznie do działalności gospodarczej będzie mowa również w przypadku sprzedaży pojazdu samochodowego, w przypadku którego od nabycia, importu lub wytworzenia odliczono VAT jako od pojazdu wykorzystywanego zarówno do działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza.

Korekta VAT

W zależności od zmiany przeznaczenia pojazdu samochodowego, korekta VATu stanowi obowiązek bądź uprawnienie podatnika.

Zgodnie z art. 90 b. ust.1 pkt 1 w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego z wykorzystywanego wyłączenie do działalności gospodarczej na wykorzystywanie go do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza, korekta VAT w tym przypadku do obowiązek podatnik, należy dokonać korekty odliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu;

Natomiast zgodnie z art. 90 b. ust.1 pkt 2 w sytuacji odwrotnej tzn. przy zmianie wykorzystywania pojazdu samochodowego z wykorzystywanego zarówno do działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik jest uprawiony do dokonania korekty vat odliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu

Zmiana przeznaczenia pojazdu obliguje bądź też uprawnia do korekty tylko w określonym czasie.

W przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej do 15 000 zł okres korekty wynosi 12 miesięcy, zaś dla pojazdów powyżej 15 000 zł ten okres wynosi 60 miesięcy. Jeżeli zmiana przeznaczenia pojazdu wystąpi już po tym okresie wówczas pozostanie to bez wpływu na konieczność czy też prawo do korekty VAT.

korekta VAT

W jaki sposób obliczyć wartość korekty ?

Korektę VAT wylicza się proporcjonalnie po okresu pozostałego do końca okresu korekty. Pierwszym miesiącem korekty jest miesiąc nabycia pojazdu. Miesiąc, w którym dokonano zmiany przeznaczenia pojazdu wlicza się do okresu podlegającego korekcie.

Deklaracja VAT

Zgodnie z art. 90a ust. 4 wartość korekty należy wykazać w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia pojazdu.

Na deklaracji VAT-7 (wersja 16) należy wykazać w pozycji 46. lub 47. w zależności od tego czy pojazd jest lub nie jest środkiem trwałym. W przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu z wykorzystywania wyłączenie do celów związanych z działalnością gospodarczą na wykorzystywanie do celów mieszanych, czyli zarówno do celów związanych zarówno z działalnością gospodarczą jak i innych wyliczoną kwotę należy wykazać ze znakiem minus (-).

Korekta VAT a podatek dochodowy

Zmiana przeznaczenia pojazdu w okresie korekty ma również wpływ na podatek dochodowy. Korekta VAT zwiększająca VAT naliczony będzie przychodem zaś w przypadku korekty zmniejszającej VAT naliczony należy wykazać koszt. Korekty w podatku dochodowym dokonuje się w momencie złożenia deklaracji VAT, w której wykazano korektę w VAT z tytułu zmiany przeznaczenia.

Przykłady

Przykład 1. W czerwcu 2014 r. podatnik zakupił samochód osobowy o wartości netto 40 000 zł, VAT 9 200 zł. Samochód był wykorzystywany zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą jak i prywatnych zatem odliczył tylko 50 % VAT z faktury zakupu. W lipcu 2015 r. podatnik sprzedał samochód.

1.Ponieważ wartość początkowa pojazdu to 40 000 zł to okres korekty wynosi 60 msc-y.

2. Wyliczanie wartości korekty

4 600 zł (wartość nieodliczonego VAT) * 47 (okres pozostały do końca korekty)/60 = 3 603 zł

Podatnik wykaże w deklaracji VAT-7 kwotę 3 603 zł w pozycji 46. Kwota ta nie jako zostanie mu zwrócona.

Przykład 2. We wrześniu 2015 r. podatnik zakupił samochód osobowy o wartości netto 12 000 zł, VAT 2 760 zł. Samochód był wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą (podatnik złożył VAT-26,sporządził regulamin i prowadził kilometrówkę) zatem odliczył 100 % VAT z faktury zakupu. W styczniu 2016 podatnik postanowił, że będzie wykorzystywał pojazd także do celów prywatnych.

1.Ponieważ wartość początkowa pojazdu to 12 000 zł to okres korekty wynosi 12 msc-y.

2. Wyliczanie wartości korekty

1 380 zł (50 % odliczonego VAT) * 8 (okres pozostały do końca korekty)/12 = 920 zł

Podatnik wykaże w deklaracji VAT-7 kwotę 920 zł w pozycji 46 ze znakiem minus (-). Kwotę tę podatnik musi zwrócić.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu