Jakie środki z PFRON może uzyskać przedsiębiorca na zatrudnienie pracownika wspomagającego? Jaka może być wysokość dofinansowania?

Zatrudnienie pracownika wspomagającego

Zatrudnienie pracownika wspomagającego

Pracodawca zatrudniający pracownika niepełnosprawnego, w razie trudności tej osoby, może wspomóc ją zatrudniając dla niej pracownika wspomagającego. Asystent może pomagać pracownikowi niepełnosprawnemu w zakresie:

  • czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem,
  • czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Koszty zatrudnienia takiego asystenta mogą zostać sfinansowane z PFRON. Aby otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia pracowników wspomagającego trzeba złożyć wniosek do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Najczęściej miejscami, w których załatwia się sprawę zwrotu kosztów są urzędy pracy.

Należy pamiętać, że wypłata refundacji będzie wypłacana dopiero od dnia podpisania umowy. Pracodawca zobowiązany jest do przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy.

Wysokość dofinansowania

Wysokość zwrotu miesięcznych kosztów stanowi iloczyn:

  • kwoty najniższego wynagrodzenia i
  • ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu oraz miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu.

Co więcej, liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

Zwrot obejmuje również koszty szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy do 100% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia, które w 2018 jest na poziome 2100 zł brutto.

Przykład 1 – Pracownik niepełnosprawny przepracował w danym miesiącu 100 h, natomiast pracownik wspomagający na wyłączną pomoc tej osobie przeznaczył 10h. Ile wyniesie kwota dofinansowania z PFRON na zatrudnienia pracownika wspomagającego?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy dokonać następującego wyliczenia 2100 * (10/100) = 210.

Przykład 2 – Pracownik niepełnosprawny przepracował w danym miesiącu 80 h, natomiast pracownik wspomagający na wyłączną pomoc tej osobie przeznaczył 16h. Ponadto pracownik wspomagający odbył szkolenie o wartości 3000 zł. Ile wyniesie kwota dofinansowania z PFRON na pracownika wspomagającego?

Najpierw dokonam wyliczenia dofinansowania do zatrudnienia pracownika i będzie to rachunek 2100 * (16/80) = 420. Do tego maksymalna kwota zwrotu za szkolenie wynosi 2100 zł. Sumarycznie zwrot wyniesie 2520 zł.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu