Na czym polega współpraca z agencją pracy tymczasowej? Na jakie stanowisko nie można zatrudnić pracownika tymczasowego?


4 kwietnia 2018 5 min. czytania

Na czym polega zatrudnienie pracownika tymczasowego? Jakich obowiązków pracownikowi tymczasowemu nie można powierzyć? Ile podmiotów uczestniczy w zatrudnieniu pracownika tymczasowego?

Podstawowe pojęcia

Zanim o samym zatrudnieniu pracownika to myślę, że warto przypomnieć kilka pojęć, które pozwolą na właściwe zrozumienie kolejnych informacji. Mianowicie pod pojęciem:

 • pracodawcy należy rozumieć jednostkę organizacyjną, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników (art. 3 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy),
 • pracownika należy rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy),
 • pracodawcy użytkownika należy rozumieć pracodawcę lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy, wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie (art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych),
 • pracownika tymczasowego należy rozumieć pracownika zatrudnionego przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych),
 • pracy tymczasowej należy rozumieć wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:
  • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub,
  • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
  • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Bardzo ważne jest, że pracodawca nie może być pracodawcą użytkownikiem w stosunku do pracowników pozostających z nim w stosunku pracy.

Zatrudnienie pracownika tymczasowego

Zatrudnienie pracownika tymczasowego

Zatrudnianiem pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony, zajmują się agencję pracy tymczasowej. Te jednostki zawierają także umowy z pracodawcą użytkownikiem. Kolejna, bo już trzecie umowa zawierana jest między pracownikiem tymczasowym, a pracodawcą użytkownikiem.

W celu zawarcia umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej, a pracownikiem tymczasowym pracodawca użytkownik uzgadnia z tą agencją na piśmie:

 1. rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,
 2. wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,
 3. przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej,
 4. wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego,
 5. miejsce wykonywania pracy tymczasowej.

Ponadto pracodawca użytkownik informuje agencję pracy tymczasowej na piśmie o:

 1. wynagrodzeniu za pracę, której wykonywanie ma być powierzone pracownikowi tymczasowemu, oraz o wewnętrznych regulacjach dotyczących wynagradzania obowiązujących u danego pracodawcy użytkownika, a na wniosek agencji pracy tymczasowej przedstawia do wglądu treść tych regulacji,
 2. warunkach wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. niewystępowaniu okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz pracodawcy użytkownika, o których mowa w art. 8 pkt 3.

Pracodawca użytkownik dostarcza pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zapewnia napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadza szkolenia w zakresie BHP, ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego oraz informuje o tym ryzyku.

Przed zawarciem umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik uzgadniają na piśmie:

 1. zakres informacji dotyczących przebiegu pracy tymczasowej, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia za pracę pracownika tymczasowego, oraz sposób i termin przekazywania tych informacji agencji pracy tymczasowej w celu prawidłowego obliczania wynagrodzenia za pracę tego pracownika,
 2. zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązku pracodawcy dotyczącego wypłacania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

O treści uzgodnień, agencja pracy tymczasowej zawiadamia na piśmie osobę, której ma być powierzone wykonywanie pracy tymczasowej, przed zawarciem z nią umowy o pracę.

Jakich obowiązków pracownikowi tymczasowemu nie można powierzyć?

Pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika pracy:

 1. szczególnie niebezpiecznej,
 2. na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku,
 3. tego samego rodzaju co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik,
 4. wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu