Zaświadczenie o niezaleganiu online – tak, jest to już możliwe. Myślę, że dla wielu podatników będzie to duże ułatwienie. Gdzie i jak złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego zaległość?

Zaświadczenie o niezaleganiu online

Do tej pory była opcja złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego zaległość podatkową osobiście w urzędzie lub listownie. Natomiast teraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów uruchomiło internetową usługę umożliwiającą złożenie wniosku oraz uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzającego stan zaległości za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl.
Zaświadczenie o którym mowa, często jest potrzebne podatnikowi do banku jeśli stara się o kredyt, do sklepu jeśli chce płatność rozłożyć na raty, czy też w sytuacji jeśli staje do jakiegoś przetargu.
Urząd odpowie na wniosek przedsiębiorcy, tj. wyda zaświadczenie jeśli pismo będzie kompletne. Ważne jest, aby w piśmie znalazło się żądanie, jakie informacje mają być potwierdzone przez urząd w zaświadczeniu. Chodzi o to, czy  urząd ma potwierdzić brak zaległości we wszystkich podatkach, które podatnik płaci czy ma podać informację o stanie zaległości w podatkach.
Co więcej, urząd może wydać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, np. jeśli w trakcie weryfikacji informacji przez urząd ujawnione zostaną zaległości.
Podatnik może też złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu innego przedsiębiorcy. Aby otrzymać takie zaświadczenie, potrzebna jest najpierw pisemna zgoda sprawdzanej osoby, aby urząd wydał innemu przedsiębiorcy zaświadczenie. Zgoda powinna być urzędowo poświadczona.
zaświadczenia o niezaleganiu online

Jak złożyć wniosek online?

Jak wskazuje resort finansów na swojej stronie www, dzięki nowej usłudze przedsiębiorca może złożyć wniosek na tzw. piśmie ogólnym, korzystając z serwisu biznes.gov.pl. Wniosek zostanie przesłany na skrzynkę podawczą urzędu skarbowego na platformie ePUAP. Urząd skarbowy wyda zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Za wydanie zaświadczenia należy wnieść opłatę w wysokości 21 zł, a jeśli konieczne jest pełnomocnictwo to wówczas dodatkowo należy uregulować 17 zł. Nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa dla:

 • małżonka
 • wstępnego (rodzicie, dziadkowie)
 • zstępnego (dzieci, wnuki)
 • rodzeństwa
 • osoby ujawnionej jako pełnomocnik w CEIDG
 • kontaktów z ZUS

Jeżeli pełnomocnik został ustanowiony i ujawniony w CEIDG lub prokurent w KRS, powołanie się na takie pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej. Ustanowienie pełnomocnika jest widoczne w rejestrach publicznych i nie musi być dodatkowo potwierdzane dokumentem pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego, w którym jest zawarta informacja o uiszczeniu opłaty skarbowej 17 zł od pełnomocnictwa, nie wymaga ponownej opłaty skarbowej (17 zł).
Zaświadczenie jest wydawane po 7 dniach od dnia złożenia kompletnego wniosku. Jeśli podatnik nie zgadza się ze stanowiskiem, może złożyć zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Gdzie złożyć wniosek o niezaleganiu?

W zależności od rodzaju zobowiązania podatkowego, wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, składa się odpowiednio do:

 • naczelnika urzędu skarbowego lub w dowolnym centrum obsługi – gdy chodzi np. o PIT, VAT, CIT, akcyzę,
 • wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty – gdy chodzi np. o podatek od nieruchomości lub od środków transportowych,
 • marszałka województwa – gdy chodzi np. o opłatę za korzystanie ze środowiska.

Należy pamiętać, że w podatku od nieruchomości, właściwość miejscową ustala się według miejsca położenia nieruchomości.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu