Czym jest dokument zaproszenie cudzoziemca? Kiedy ma zastosowanie? Kto i w jaki sposób go wystawia? Gdzie składać wniosek i czy są jakieś opłaty z tego tytułu?

Zaproszenie cudzoziemca

Zaproszenie cudzoziemca, to dokument potwierdzający posiadanie przez zapraszanego środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Polski. Chodzi tutaj o koszty zakwaterowania i wyżywienia, oraz wydatki na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd. Dokument ten może zostać przedstawiony w trakcie ubiegania się o wizę lub podczas kontroli granicznej.

Istotne jest to, iż to zapraszający jest zobowiązany do pokrycia wskazanych kosztów związanych z pobytem cudzoziemca. W przypadku gdy zapraszający nie wykonał zobowiązań wynikających z wystawionego zaproszenia, Skarb Państwa lub inne podmioty mogą dochodzić, swoich roszczeń od zapraszającego. w postępowaniu przed sądem. Zapraszający zobowiązany jest również  do pokrycia kosztów związanych z ewentualnym wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Kto może wystawić zaproszenie?

 Zgodnie z informacjami na stronie urzędu do spraw cudzoziemców zapraszającym może być:

 1. obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel innego państwa członkowskiego UE/EOG/Szwajcarii lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium, lub
 2. cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub
 3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

zaproszenie cudzoziemca

W jaki sposób wystawia się zaproszenie cudzoziemca?

W celu wystawienia zaproszenia dla cudzoziemca zapraszający powinien wystąpić z wnioskiem  o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.  Zaproszenie wpisane do ewidencji zaproszeń jest ważne we wskazanym w nim okresie, na jaki zapraszający zaprosił cudzoziemca, nie dłuższym niż 1 rok.

Zapraszający powinien wypełnić formularz wniosku osobiście. Druk może zostać wysłany pocztą lub złożony za pośrednictwem ustanowionego pełnomocnika. Zapraszający może być reprezentowany przez pełnomocnika podczas całego postępowania. W przypadku odbioru zaproszenia przez pełnomocnika wymagane jest  pełnomocnictwem szczególne do dokonania tej czynności.

Złożenie wniosku

Organem właściwym w temacie zaproszeń cudzoziemców jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zapraszającego.

Zapraszający ubiegający się o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń składa:

 1. wypełniony formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń;
 2. dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, np.     zaświadczenie o posiadaniu środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym, w przypadku zapraszającego będącego osobą fizyczną – umowa o pracę, zaświadczenie o wysokości zarobków, dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanej emerytury lub renty, zaświadczenie urzędu gminy wskazujące wysokość rocznego dochodu z gospodarstwa rolnego;
 3. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu, np. akt własności, umowa najmu, rezerwacja w hotelu.

Wysokość środków, które powinien posiadać zapraszający na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca została przedstawiona tutaj.

Opłaty  związane z wystawieniem zaproszeniem, to :

 • opłata skarbowa za dokonanie  wpisu zaproszenia – 27 zł
 • opłata skarbowa  za złożenie pełnomocnictwa- 17 zł

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu