Kiedy ma zastosowanie druk ZAP-3? Kto i w jakiej sytuacji może się nim posłużyć? Jak poprawnie wypełnić formularz ZAP-3? Gdzie i w jakiej formie należy dokument złożyć?

Formularz ZAP-3 obecnie obowiązuje w wersji 3. i został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25.11.2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających.

Zastosowanie

Formularz służy do zgłoszenia:

 • aktualnego adresu miejsca zamieszkania (część B.2.),
 • danych kontaktowych (część B.3.)
 • oraz informacji dotyczących rachunku osobistego (część B.4.).
Zazwyczaj druk ZAP-3 stosowany jest jeśli w zeznaniu rocznym wyjdzie nam podatek do zwrotu i chcemy otrzymać go na rachunek bankowy. Dzięki temu formularzowi można uzyskać każdy zwrot podatku, także ten kilkuzłotowy. ZAP-3 można złożyć w dowolnym terminie, nie ma odgórnie ustalonej daty w przepisach. ZAP-3 to samodzielny formularz. Nie stanowi on załącznika do zeznania podatkowego.

ZAP-3 przeznaczony jest dla dla osoby fizycznej, spełniającej łącznie poniższe kryteria:

 • jest objęta rejestrem PESEL,
 • nie prowadzi działalności gospodarczej,
 • nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • nie jest płatnikiem podatków,
 • nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne.

Wypełnienie

Na samej górze formularza dana osoba wpisuje swój PESEL.
zap-3 no.1

W części A. wpisujemy nazwę urzędu skarbowego do którego kierowany jest druk.

zap-3 no.2

Kolejna część B. służy do uzupełniany danych składającego. Kolejne punktu dotyczą :

 • danych identyfikacyjnych – B.1, 
 • adresu miejsca zamieszkania – B.2,
 • danych kontaktowych – B.3,
 • rachunek osobisty – do zwrotu podatku lub nadpłaty.

Podanie informacji w części B.3. nie jest obowiązkowe. Wpisane dane w części B.3.1 i B.3.2. aktualizują poprzedni stan danych. Co więcej, osoba wypełniająca może zrezygnować z podawania e-maila w danych kontaktowych.

zap-3 no.3

Część B.4 dotyczy rachunku bankowego. Podanie informacji o rachunku (poz. 32-35) nie jest obowiązkowe, jeżeli składający nie wybiera tej formy zwrotu podatku lub nadpłaty. Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty lub podatku. Można podać jedynie taki rachunek, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest składający. Wpisane niżej dane dotyczące rachunku aktualizują poprzedni stan danych. Zaznaczenie kwadratu w poz. 36 oznacza rezygnację przez składającego z otrzymywania ewentualnego zwrotu nadpłaty lub podatku na rachunek osobisty (również z powodu likwidacji rachunku). Kraj siedziby banku (oddziału) (poz. 32) podać, gdy rachunek jest prowadzony za granicą.

zap-3 no. 4

W przedostatniej części C. osoba składająca formularz uzupełnia swoje dane i podpisuje się. Możliwe jest też złożenie druku przez pełnomocnika i wówczas on wpisuje swoje dane i potwierdza je podpisem.  Osobą reprezentującą składającego może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania, np. opiekun prawny, kurator, pełnomocnik określony w pełnomocnictwie. Poz. 37-40 wypełnić jedynie w przypadku osoby reprezentującej składającego. 

zap-3 no.5

Ostatnia część D. to adnotacje urzędu skarbowego, zatem składający pozostawi ją pustą.

zap-3 no.6

Właściwość miejscowa

Formularz ZAP-3 należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej. Stanowi o tym art. 17 § 1. ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Forma przekazania

Obecne wymogi Ministerstwa Finansów nie pozwalają na wysłanie ZAP-3 przez internet w podobny sposób jak zeznanie roczne, czyli potwierdzając kwotą przychodu. ZAP-3 można wysłać elektronicznie, tylko jeżeli ma się e-podpis (certyfikowany podpis elektroniczny). Jeśli podpisu nie mamy to, ZAP-3 musimy złożyć osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą. 

Druk ZAP-3 wystarczy złożyć jeden raz, nie trzeba podawać numeru konta co roku, ponieważ jest on już pamiętany przez urząd.

 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu