Zakup nowego samochodu z Unii Europejskiej


21 września 2016 5 min. czytania

Zakup samochodu z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej to powszechne zjawisko. W poniższym artykule zostały opisane kwestie podatkowe związane z zakupem nowego samochodu.

Rozliczenie zakupu pojazdu z Unii Europejskiej uzależnione jest od trzech czynników  a mianowicie :

 • od stanu samochodu: nowy czy używany (definicje z ustawy o VAT)
 • od statusu podatkowego sprzedawcy: podatnik VAT, osoba fizyczna
 • od dokumentu sprzedaży: faktura VAT, faktura marża, umowa kupna-sprzedaży

Chcąc prawidłowo wywiązać się z obowiązków podatkowych związanych z zakupem samochodu w pierwszej kolejności należy sprawdzić czy dokonano zakupu nowego czy używanego pojazdu. W tym celu należy posiłkować się art.2 ust.10 ustawy o VAT zgodnie, z którym przez nowe środki transportu rozumie się pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6.000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy.

Zatem za nowy samochód uznaje się taki, który spełnia choćby jeden z dwóch poniższych warunków:

 • ma przebieg mniejszy lub równy 6 000 km
 • od momentu dopuszczenia go do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy

Za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

Jeżeli ustali się, że zakupiono nowy samochód wówczas niezależnie od statusu sprzedawcy, nabywcy a także niezależnie od tego na podstawie jakiego dokumentu (fv, fv marża, umowa kupna-sprzedaży) odbyła się ta transakcja, należy potraktować zakup jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).

Obowiązki podatkowe związane z zakupem nowego samochodu z innego kraju Unii Europejskiej 

a. akcyza

Obowiązek zapłaty akcyzy dotyczy tylko pojazdów osobowych zdefiniowanych w  art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym.

Zgodnie z art.106 ust.2 podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest obowiązany po dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium kraju, bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację uproszczoną (AKC-U) właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Dodatkowo podatnik jest zobowiązany do wyliczenia i zapłaty akcyzy na  rachunek właściwej izby celnej w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Zgodnie z art.101 ust.2 ustawy o podatku akcyzowym obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego w Polsce powstaje z dniem:

1) przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa UE do Polski – jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem tego samochodu do Polski,

2) nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel – jeżeli nabycie tego prawa nastąpiło po przemieszczeniu tego samochodu do Polski,

3) złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym – jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu nie jest jego właścicielem.

Zgodnie z art. 105 ustawy o podatku akcyzowym stawka akcyzy na samochody osobowe wynosi:

1) 18,6% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2.000 centymetrów sześciennych;

2) 3,1% podstawy opodatkowania – dla pozostałych samochodów osobowych.

zakup nowego samochodu z UE

b. vat

W terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego należy zapłacić VAT i w tym samym terminie dostarczyć do US:

 • „informację o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu” na druku VAT-23
 • kopię faktury potwierdzającej nabycie pojazdu oraz
 • dowód zapłaty podatku VAT.

Obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu powstaje z chwilą otrzymania tych towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej – wynika to wprost z art. 20 ust.9 ustawy o VAT.

W przypadku gdy przedsiębiorca sprowadza samochód jako towar handlowy wówczas jest zwolniony z powyższych obowiązków.

c. deklaracja VAT 

Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego samochodu należy wykazać na deklaracji VAT. Dokument jaki należy złożyć uzależniony jest od statusu podatkowego nabywcy.

 • Deklarację VAT-7, VAT-7K, VAT-7D- składają czynni podatnicy VAT
 • Deklarację VAT-8 – składają podatnicy zwolnieni z VAT podmiotowo lub przedmiotowo, zarejstrowani do VAT-UE
 • Deklarację VAT-10- składają pozostali kupujący, w tym osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

Dodatkowo podmioty zarejestrowane do VAT-UE powinny wykazać transakcję na informacji podsumowującej VAT-UE.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu