W dniu 30 czerwca 2017 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym już od stycznia 2018 r. podwyższona zostałaby kwota wolna od podatku. W artykule przedstawiamy najważniejsze postanowienia tego projektu.

Zgodnie z propozycją przedstawioną w projekcie zmieniony zostałby art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym obliczenie podatku wyglądałoby następująco.
Podatek dochodowy byłby pobierany od podstawy jego obliczenia wg skali:
do kwoty 85.5288 zł – 18% minus kwota zmniejszająca podatek 5.481 zł 18 gr
ponad kwotę 85.528 –  9.913 zł 86 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Obliczony w ten sposób podatek podlegałby obniżeniu o zapłaconą w roku podatkowym składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejszany jest podatek, nie byłaby wyższa niż 5% podstawy wymiaru tej składki (obecnie jest to 7,75% podstawy wymiaru składki).

Kwota wolna od podatku po zmianach

W myśl proponowanych zmian kwota wolna od podatku zostałaby zrównana z kwotą wolną od podatku przysługującą posłom i senatorom i wynosiłaby 30.451 zł dla wszystkich podatników. Kwota zmniejszająca podatek wynosiłaby 5.481,18 i byłaby identyczna dla wszystkich.
Zgodnie z uzasadnieniem załączonym do projektu nowelizacji, powyższa zmiana przepisów ma na celu zniesienie nierówności opodatkowania występującej pomiędzy posłami i senatorami oraz innymi podatnikami.
wyższa kwota wolna

Obliczenie podatku

Spójrzmy na planowane zmiany od strony praktycznej. Na potrzeby obliczeń, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne została przyjęta w wysokości 3.303,13 zł.
Przykład 1
Przedsiębiorca uzyskuje w roku podatkowym 80.000 dochodu.
A. Rozliczenie podatku na dotychczasowych zasadach
80.000 x 18% = 14.400 – 556,02 = 13.843,98
13.843,98 – 3.071,88 (składka zdrowotna) = 10.772 (podatek do zapłaty w skali roku)
B. Rozliczenie podatku po zmianach 
80.000 x 18% = 14.400 – 5.481,18 = 8.918,82
8.918,82 – 1.981,92 (składka zdrowotna) = 6.936,90 = 6.937 (podatek do zapłaty w skali roku)
 
Z powyższych obliczeń wynika, że po wejściu w życie proponowanych zmian przedsiębiorca uzyskujący w skali roku dochód 80.000 zł zapłaciłby o 3.835 zł mniej podatku w skali roku.
 
Przykład 2
Przedsiębiorca uzyskuje w roku podatkowym 150.000 dochodu.
A. Rozliczenie podatku na dotychczasowych zasadach
15.395,04 + 32% x 64.472 = 15.395,04 + 20.631,04 = 36.026,08
36.026,08 – 3.071,88 (składka zdrowotna) = 32.954 (podatek do zapłaty w skali roku)
B. Rozliczenie podatku po zmianach 
9.913,86 + 32% x 64.472 = 9.913,86 + 20.631,04 = 30.544,9
30.544,9 – 1.981,92 (składka zdrowotna) = 28.562,98 = 28.563 zł (podatek do zapłaty w skali roku)
 
Przedsiębiorca uzyskujący dochód 150.000 zł w skali roku, po wejściu w życie zmian, zapłaciłby o 4.391 zł mniej podatku niż na gruncie obowiązujących przepisów.
Obecnie projekt ustawy został skierowany do pierwszego czytania na posiedzenie Sejmu. Najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się 12-15 września 2017 r. i najpewniej wtedy okaże się, czy podjęte zostaną dalsze pracę nad ustawą, czy też projekt ustawy zostanie odrzucony w całości.
AKTUALIZACJA
Projekt został odrzucony w pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu w dniu 29 września 2017 r.
Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu