Czy księgowy może potwierdzić deklaracje kwotą przychodu?


23 marca 2016 3 min. czytania

Czy księgowy może wysłać zeznanie roczne do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną potwierdzając je kwotą przychodów klienta? Jeżeli jesteś ciekaw, zapoznaj się z tym artykułem.

26 września 2014 roku weszły w życie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, które obowiązują od 1 stycznia 2015 roku. W ustawie tej znajduje się nowo dodany art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z artykułu tego wynika, że biura rachunkowe m.in. druki PIT-4R i PIT-11 są zobowiązane przesyłać do urzędów wyłącznie drogą elektroniczną. A jak to jest z zeznaniami rocznymi?

Czy księgowy może potwierdzić deklaracje kwotą przychodu?

Art. 80 a . § 1. ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa, mówi nam:

” Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.”

Wobec powyższego musimy się dowiedzieć co to jest środek komunikacji elektronicznej?

Na pomoc przychodzi nam ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Z ustawy tej wynika, że środek komunikacji elektronicznej, to rozwiązanie techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną – art. 2 ust. 5 ustawy.

Zatem deklaracje i informacje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej z Urzędem Skarbowym mogą być podpisane:

1/ Podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

lub

2/ Podpisem elektronicznym – (dane autoryzujące) dla podatników będącymi osobami fizycznymi.

A zatem co to jest podpis elektroniczny? Odpowiedz na to pytanie znajdziemy w Rozporządzeniu Ministerstwa Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Z rozporządzenia tego wynika, że podpis elektroniczny złożony jest ze szczegółowych informacji. W przypadku danych autoryzujących są to dane w postaci elektronicznej dotyczące podatnika, płatnika lub podmiotu przesyłającego deklarację lub podanie (§ 10 ust. 2 rozporządzenia):

1/ identyfikatora podatkowego NIP albo identyfikatora podatkowego PESEL,

2/ imienia (pierwszego),

3/ nazwiska,

4/ daty urodzenia,

5/ kwoty przychodu.

Podsumowując powyższe, jeżeli podatnik chce aby zeznanie roczne zostało złożone w jego imieniu przez pełnomocnika (księgowego), to księgowy powinien użyć podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Czyli podatnik powinien udzielić pełnomocnictwa do podpisywania i składania deklaracji w jego imieniu (UPL-1), następnie deklaracja ta powinna trafić do Urzędu Skarbowego podatnika.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu