Kto może liczyć na zwrot za wyposażenie stanowiska pracy? Czy są jakieś ograniczenia kwotowe? Jakie warunki trzeba spełnić, aby środki otrzymać?

wyposażenie stanowiska pracy

Kto może otrzymać zwrot za wyposażenie stanowiska pracy?

O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy może ubiegać się pracodawca, który zobowiąże się przez okres 36 miesięcy zatrudnić osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Przypomnę, że pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników, czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, powołania, mianowania lub wyboru. Przepis ten zatem nie ma zastosowania do umów cywilno-prawnych taki, jak umowa zlecenie lub umowa o dzieło.

Należy też pamiętać, że w przypadku niedopełnienia warunku związanego z okresem zatrudnienia pracodawca musi zwrócić otrzymane wsparcie finansowe w wysokości 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty.

W jakiej wysokości pracodawca może otrzymać dofinansowanie?

Zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowisk pracy jest rodzaj wsparcia obejmuje refundację kosztów zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy w związku z zatrudnieniem niepełnosprawnej osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Oznacza to, że jest to pomoc finansowa w zakupie narzędzi pracy, elementów stanowiska pracy (np. krzesła, biurka, lampki). Maksymalna wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekraczać piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość pomocy określa umowa cywilnoprawna, zawierana między starostą i pracodawcą.

Przeciętne  miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłaszane jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Formalności

Aby otrzymać zwrot za wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, pracodawca musi złożyć wniosek Wn-W o przyznanie takiego dofinansowania do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej. W większości zadanie to realizuje powiatowy urząd pracy.

Jeżeli wniosek po ocenie formalnej i merytorycznej zostanie pozytywnie zaopiniowany, następuje podpisanie umowy między pracodawcą a starostą. Umowa jest podstawą przekazania środków publicznych na refundację.Wydatki poniesione przez pracodawcę przed podpisaniem umowy nie mogą zostać zrefundowane.

Często podpisanie umowy poprzedzają negocjacje, rozmowy na linii starosta-pracodawcą. Omawiana często jest wysokość kwoty zwrotu, która zostanie wypłacona pracodawcy jak i inne warunki umowy np. formy zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji, termin do rozliczenia otrzymanej pomocy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu