Wypadek pomocnika rolnika jest sytuacją, która niestety może się zdarzyć. Co należy zrobić w opisanej sytuacji? Na jakie świadczenia może liczyć pomocnik rolnika?

Jakie świadczenia przysługują pomocnikowi rolnika?

Jak wskazują przepisy pomocnik rolnika zatrudniony na podstawie umowy o pomoc podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz zdrowotnego i może on liczyć wyłącznie na jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.
Warto też wiedzieć, że jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. W przypadku pomocnika rolnika za wypadek przy pracy rolniczej uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania przez pomocnika rolnika czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach.
Świadczenie nie zostanie przyznane, gdy pomocnik rolnika:

  • spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub
  • będąc w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.

Jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej ustala się w myśl art. 13 ust. 1 ustawy proporcjonalnie do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Za stały uszczerbek na zdrowiu uznaje się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności nierokujące poprawy. Za długotrwały uszczerbek uznaje się takie naruszenie sprawności organizmu wskutek doznanego wypadku przy pracy rolniczej, które spowodowało upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące jednak ulec poprawie.

Wypadek pomocnika rolnika

Jak wskazuje jednostka KRUS, jeśli zdarzy się wypadek w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez pomocnika rolnika czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach, należy go zgłosić do najbliższej placówki terenowej Kasy niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 6. miesięcy od dnia jego zaistnienia.
Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie albo pocztą elektroniczną.
Niedopełnienie przez poszkodowanego lub rolnika tego obowiązku ocenia się przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku oraz prawa do jednorazowego odszkodowania. Poszkodowany lub inna osoba zgłaszającą wypadek powinna:

  • zabezpieczyć miejsca i przedmioty związanych z wypadkiem do czasu przeprowadzenia oględzin przez upoważnionego przez Prezesa KRUS pracownika,
  • udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi KRUS, prowadzącemu oględziny w toku ustalania okoliczności i przyczyn wypadku,
  • udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem,
  • wskazać świadków wypadku,
  • dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu