Kiedy urząd skarbowy może wykreślić przedsiębiorcę z rejestru VAT? Czy można się odwołać od tego?


2 stycznia 2017 3 min. czytania

Nowe przepisy ustawy o VAT wskazują szereg sytuacji, które powodują wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT. Warto się z nimi zapoznać.

Zgodnie art. 96 ust. 9 znowelizowanej ustawy o VAT  naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł wykreślić podatnika  z rejestru podatników VAT, bez konieczności zawiadamiania go o tym w następujących przypadkach:

  • podatnik nie istnieje lub
  • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub
  • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub
  • podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej

Naczelnik US przywraca podatnika do rejestru VAT bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, gdy ten udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz w przypadku niezłożenia deklracji pomimo takiego obowiązku, niezwłocznie je złoży.

Wykreślenie z rejestru VAT

Na podstawie art. 96 ust. 9a wykreślony z urzędu z rejestru podatników VAT zostanie także podatnik, który:

1.zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy lub

2.obowiązany do złożenia deklaracji VAT nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały, lub

3.składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje VAT, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, lub

4.wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, lub

5.prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi działają w celu odniesienia korzyści majątkowej w wyniku nierzetelnego rozliczania podatku

Powyższe sytuacje (1-4) wymagają doprecyzowania, bowiem ustawa odnosi się do nich szerzej.

ad.1

W przypadku gdy podatnik w okresie zawieszenia będzie dokonywał czynności, na które zezwala ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej jak np. świadczenie usług wynajmu czy sprzedaż środków trwałych, wyposażenia wówczas jest on zobowiązany przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej albo rozpoczęcia wykonywania takich czynności zawiadomić US wskazując okres, w którym będą miały miejsce dane czynności.

US po otrzymaniu takiego zawiadomienia w zależności od wskazanego okresu nie wykreśla podatnika z rejestru albo przywraca do rejestru na wskazany okres.

Podatnik zostanie ponownie zarejestrowany do VATu z dniem wznowienia działalności gospodarczej bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego.

ad.2.

Przed wykreśleniem z rejestru, US powinien skontaktować się z podatnikiem w celu sprawdzenia czy faktycznie zachodzą przesłanki do wykreślenia. Jeżeli podatnik udowodni, że w danym okresie prowadził działalność opodatkowaną oraz złoży brakujące deklaracje wówczas nie zostanie wykreślony.

Jeżeli podatnik zostanie wykreślony a udowodni, że w danym okresie prowadził opodatkowaną działalność oraz złoży brakujące deklaracje wówczas US przywróci go do rejestru VAT bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego.

ad.3.

Jeżeli podatnik udowodni, że niewykazanie sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia wynika ze specyfiki działalności, US nie wykreśli podatnika z rejestru VAT.

ad.4.

Jeżeli podatnik udowodni, że wystawione faktury lub faktury korygujące były wynikiem pomyłki lub zostały wystawione bez wiedzy podatnika wówczas US nie wykreśli podatnika z rejestru VAT.

Jeżeli podatnik zostanie wykreślony a udowodni, że w danym okresie prowadził działalność gospodarczą a wystawione faktury lub faktury korygujące były wynikiem pomyłki lub zostały wystawione bez wiedzy podatnika wówczas US przywraca go do rejestru VAT  bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu