Wszczęcie kontroli podatkowej


10 kwietnia 2018 3 min. czytania

Wszczęcie kontroli podatkowej następuje na podstawie imiennego upoważnienia poprzedzone co do zasady zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Kto udziela oraz co zawiera upoważnienie? Czy kontrola może być wszczęta bez upoważnienia? po odpowiedzi zapraszamy do artykułu.

 
Kontrola podatkowa co do zasady poprzedzona jest zawiadomieniem a jej wszczęcie następuje na podstawie imiennego upoważnienia.

Wszczęcie kontroli podatkowej na podstawie imiennego upoważeniania

Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli udzielane jest przez: 

 1. naczelnika urzędu skarbowego lub osobę, zastępującą naczelnika urzędu skarbowego – pracownikom izby skarbowej obsługującej tego naczelnika;
 2. wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa lub osobę zastępującą wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa albo skarbnika jednostki samorządu terytorialnego – pracownikom urzędu gminy (miasta), starostwa lub urzędu marszałkowskiego;
 3. Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub osobę zastępującą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – pracownikom urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Wszczęcie kontroli podatkowej
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej zawiera: 

 1. oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia; 1a) wskazanie podstawy prawnej;
 2. imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących);
 3. numer legitymacji służbowej kontrolującego (kontrolujących);
 4. oznaczenie kontrolowanego;
 5. określenie zakresu kontroli;
 6. datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;
 7. podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;
 8. pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego wynikających z przepisów niniejszego działu.

Pamiętaj – zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.
Dodatkowo należy podkreślić, że uprawnienia kontrolne kontrolujących są zawężone do działania w granicach upoważnienia.
To znaczy, że kontrolujący nie mają prawa żądać, ani wnioskować o przeprowadzenie dowodów, które nie mają związku z zakresem przedmiotowym kontroli podatkowej. Gdyby jednak tak się stało, to kontrolowany podatnik może zawiadomić organ właściwy w sprawie o poza zakresowym działaniu kontrolujących.

Wszczęcie kontroli podatkowej na tzw. legitymację

Wszczęcie kontroli podatkowej na tzw. legitymację jest to wyjątek od zasady doręczenia upoważnienia. Taka kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej kontrolowanemu gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

W przypadku wszczęcia kontroli na tzw. legitymację należy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli, doręczyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Ważnym podkreślenie jest fakt, że dokumenty z czynności kontrolnych dokonanych z naruszaniem tego obowiązku, nie stanowią dowodu w postępowaniu podatkowym. 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu