Ile będzie wynosił współczynnik urlopowy w 2018? Na podstawie jakich danych go wyliczyć? Kiedy będzie miał on zastosowanie?

Ekwiwalent urlopowy

Jednym z podstawowych praw pracownika jest prawo do urlopu. Natomiast w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny – art. 171. § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy. 

Odstępstwem od tej reguły jest sytuacja w której strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą  – art. 171. § 2 ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy. 

Co więcej – jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie urlopowe lub ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

Ustawodawca określił nadto, że szczegółowe zasady wypłacania między innymi ekwiwalentu urlopowego zostały podane w odrębnym rozporządzeniu. I tak zgodnie z § 18. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się:

 1. dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik urlopowy, a następnie,
 2. dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika, a następnie,
 3. mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Współczynnik urlopowy 2018

Współczynnik urlopowy 2018

Odnosząc się do § 19. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop należy pamiętać, że współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.

Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika, obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

W roku 2018 będą:

 • 52 niedziele,
 • 52 wolne soboty,
 • 10 dni świątecznych przypadających w dni inne niż niedziela:
  • 1 stycznia – Nowy Rok,
  • 6 stycznia – Święto Trzech Króli (sobota – obowiązek oddania 1 dnia wolnego za święto przypadające w sobotę),
  • 2 kwietnia – Drugi dzień Wielkiej Nocy,
  • 1 maja – Święto Państwowe,
  • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
  • 31 maja – Dzień Bożego Ciała,
  • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
  • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.
 •  Łącznie 13 dni świątecznych przypadających we wszystkie dni tygodnia.

Obliczenia mamy następujące: [365 dni – (52 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 soboty)] : 12 = 365 – 114 : 12 = 20,92.

Zatem w przypadku pracowników pełnoetatowych współczynnik urlopowy w 2018 wyniesie 20,92. Natomiast w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się w taki sam sposób, przy czym obniża się go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. I tak współczynnik urlopowy w 2018 roku dla pracownika zatrudnionego na:

 • 1/4 etatu wyniesie 5,23 (1/4 x 20,92),
 • 1/3 wyniesie 6,97 (1/3 x 20,92),
 • 1/2 wyniesie 10,46 (1/2 x 20,92),
 • 3/4 wyniesie 15,69 (3/4 x 20,92).

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu