Zeznanie roczne może podlegać korekcie dokonanej przez urząd skarbowy, który kontroluje poprawność rozliczenia podatku dokonanego przez podatników. W jakiej sytuacji może mieć to miejsce? Czy jest jakieś ograniczenie kwotowe? Czy podatnik ma możliwość nie zgodzić się z decyzją jednostki?

Odnosząc się do art. 274 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa należy zauważyć, że w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:

  1. koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5000 zł lub
  2. zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Zatem w sytuacji, gdy organ stwierdzi nieprawidłowości, to ma dwa wyjścia – wezwie podatnika do skorygowania błędów lub sam dokona poprawy danych. Warte podkreślenia jest, że korekta ze strony urzędu jest możliwa, gdy zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5000 zł. Limit kwotowy w tym roku jest wyższy niż w poprzednim. Wcześniej mieliśmy do czynienia z ograniczenie do kwoty 1000 zł.

Kiedy US sam koryguje zeznanie roczne_

Jeśli urząd samodzielnie dokonuje korekty, to dzieje się to bez udziału podatnika. Natomiast po dokonaniu korekty organ wysyła podatnikowi: uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji, informację o zmianie wysokości podatku, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty zaistniałej w następstwie korekty bądź informację o braku takich zmian.

Podatnik może wnieść sprzeciw do urzędu skarbowego, jeżeli nie zgadza się z dokonaną przez niego korektą. Ma na to 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Sprzeciw podatnika anuluje korektę, zaś brak wniesienia sprzeciwu we wskazanym terminie powoduje, że korekta dokonana przez urząd skarbowy zyskuje taką samą skuteczność jak korekta złożona przez podatnika.

Korekty zeznania dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych można zasadniczo dokonać w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu