Ulga dla krwiodawców, czyli odliczenie krwi od podatku w PIT

Oddajesz krew? Być może nawet nie wiesz, że z tego tytułu przysługuje ci ulga podatkowa. Zobacz, jakie warunki musisz spełnić, by ją uzyskać.

Czy oddaną krew może odliczyć każdy?

Honorowymi dawcami krwi są osoby zarejestrowane w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi (np. RCKiK lub szpitale), które bezpłatnie oddają krew. Dawcy, którzy w danym roku podatkowym oddawali krew lub jej składniki mogą darowiznę tą uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2007 r. dają podatnikowi, który oddał honorowo krew, prawo odliczenia wartości tej krwi od dochodu, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 oraz PIT-37.

Art. 26. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi jasno, że „podstawę obliczenia podatku stanowi dochód ustalony po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele”:

krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników.

Łączna wysokość ulgi z tytułu darowizny nie może jednak przekraczać 6% dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Ulga również dla ryczałtowców

Co ciekawe z ulgi tej mogą skorzystać osoby, które rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (czyli na zeznaniu PIT-28). Pomniejsza on wysokość swojego przychodu o wartość oddanej krwi. Dzięki temu zmniejsza się podstawa opodatkowania, a co za tym idzie obniża podatek do zapłaty. Do zeznania konieczne jest dołączenie załącznika PIT/O, w którym to wskazana będzie kwota odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego (w tym wypadku jest to jednostka, której krew oddajesz).

Kwota odliczenia

Wysokość odliczenia na cele krwiodawstwa ustala się na podstawie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi. Kwotę otrzymujemy mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi lub osocza przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik pieniężny.

Obecnie wartość 1 litra pobranej krwi ustalona jest na 130 zł i została ona podana przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z 6 lutego 2017 roku w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych. 

To jak wysokie jest odliczenie zależy od zależy od ilości oddanej krwi i jej składników. Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 litra, a kobieta 1,8 litra krwi pełnej. Osocza można oddać więcej. Odliczeniu podlega tylko krew oddana w roku, który jest przez nas rozliczany w PIT. Jeśli w poprzednich latach zapomnieliśmy skorzystać z ulgi dla krwiodawców, nie ma możliwości zaliczenia jej w latach następnych – przepada.

W jaki sposób dokonujemy odliczenia?

Odliczenia z tytułu oddania krwi dokonujemy w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Korzystając z ulgi dla honorowych krwiodawców musimy, jak już wspomnieliśmy dodatkowo wypełnić załącznik PIT/O, w którym wykażemy kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego. PIT/O załączamy do odpowiedniego zeznania, w którym dokonujemy odliczenia od dochodu.

Ulgi z tytułu darowizn – maksymalnie 6%

Pamiętać przy tym należy, że honorowe dawstwo krwi jest darowizną, a łączny limit z innymi rodzajami darowizn w roku podatkowym nie może przekroczyć wartości 6% dochodu, a w przypadku ryczałtowców – przychodu podatnika.

Przewodnik po ulgach – darmowy eBook inFaktu

W związku z rozliczeniem PIT stworzyliśmy eBooka, który w prosty sposób tłumaczy wszystkie ulgi oraz jak je zastosować. Znajdziesz w nim wiele porad i odpowiedzi: