Jaki jest limit odsetek od kredytu mieszkaniowego, które można odliczyć w uldze odsetkowej?

Ulga odsetkowa to trochę zapomniana już ulga, z której mogą skorzystać osoby fizyczne w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego. Komu przysługuje i kto może z niej skorzystać dowiecie się z poniższego wpisu. Zapraszamy!

Jakie wydatki można odliczyć?

Z ulgi odsetkowej mogą skorzystać podatnicy, którzy podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i w latach 2002-2006 zaciągnęli kredyt na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Ulga ta przysługuje na zasadzie tzw. praw nabytych i pozwala podatnikowi na odliczenie od dochodu (przychodu) zapłaconych w danym roku podatkowym odsetek od takiego kredytu.

Osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów/przychodów  na terenie Polski (nieograniczony obowiązek podatkowy). Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę, która posiada na terytorium Polski:

 • centrum interesów osobistych lub gospodarczych, czyli ośrodek interesów życiowych, lub
 • przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W ramach ulgi odsetkowej można odliczyć faktycznie poniesione wydatki na zapłatę odsetek z tytułu:

 1. Kredytu lub pożyczki udzielonego w latach 2002-2006 na sfinansowanie budowy lub zakupu budynku mieszkalnego; wniesienia wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej; nadbudowy, rozbudowy lub przebudowy budynku na cele mieszkalne.
 2. Kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego.
 3. Każdego kolejnego kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego lub kredytu refinansowego.

Jakich odsetek nie można odliczyć?

W ramach ulgi odliczeniu nie podlegają odsetki od kredytów:

 • udzielanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
 • udzielanych na usuwanie skutków powodzi,
 • udzielanych przez kasy mieszkaniowe,
 • objętych wykupem odsetek ze środków z budżetu państwa,
 • wykorzystywanych na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu,
 • zaciągniętych na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

ulga odsetkowa

Jakie warunki należy spełnić aby skorzystać z ulgi?

Z ulgi odsetkowej mogą skorzystać podatnicy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Podatnik podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
 2. Kredyt lub pożyczka został udzielony między 1 stycznia 2002 r. a 31 grudnia 2006 r. przez uprawniony podmiot (bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościową – SKO).
 3. W przypadku inwestycji dotyczącej budynku lub lokalu mieszkalnego – budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r.
 4. W przypadku budowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne, gdy zakończenie inwestycji nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
  zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę lub zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego.
 5. W przypadku wniesienia wkładu do spółdzielni mieszkaniowej lub zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego – została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, lub umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik.
 6. Odsetki zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot udzielający kredytu. Dodatkowo odsetki te nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku.
 7. Podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe.

Limit odliczenia

W ramach ulgi odsetkowej odliczyć można jedynie odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która nie przekracza limitu, tj. kwoty stanowiącej iloczyn 70 m² powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji. W 2024 r. limit ulgi odsetkowej (za 2023 r.) jest taki sam jak w roku ubiegłym i wynosi 374 290 zł.

W przypadku gdy kredyt zaciągają małżonkowie – limit dotyczy odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków.

Wzór na obliczenie kwoty odsetek podlegającej odliczeniu:

wzór 1

 

Ulga odsetkowa przysługuje również na kredyt zaciągnięty w walucie obcej. Przeliczenia dokonujemy wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty kredytu, natomiast wartość spłacanych odsetek przelicza się na polskie złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień spłaty odsetek.

Odliczenia ulgi dokonujemy w rocznym zeznaniu rocznym na formularzu: PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28 oraz w załączniku PIT/D.

W związku z rozliczeniem PIT stworzyliśmy eBooka, który w prosty sposób tłumaczy wszystkie ulgi oraz jak je zastosować. Znajdziesz w nim wiele porad i odpowiedzi: 


Chcesz rozliczać ulgi w prosty sposób?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę