Ubezpieczenie studenta – zmiany na 2018 rok


6 listopada 2017 3 min. czytania

Z racji tego, że wprowadzono jakiś czas temu studia dwustopniowe pojawiło się pytanie – czy w okresie między I, a II stopniem studiów student wykonujący umowę zlecenie podlega obowiązkowo pod ubezpieczenia społeczne. Projekt ustawy proponuje określenie jednoznacznego stanowiska w tym zakresie.

Ubezpieczenie studenta – zmiany na 2018 rok

Ubezpieczenie studenta – zmiany na 2018 rok

Jak już wyżej wspomniałam pojawił się projekt ustawy – dokładnie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznychProponuje się  doprecyzowanie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Obecnie przepis ten stanowi o tym, że  uczniowie szkół ponadpodstawowych lub studenci do ukończenia 26 roku życia wykonujący pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi zleceniobiorcami oraz osoby z nimi współpracującymi nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Oznacza to, że uczeń lub student do 26 rż. z tytułu wykonywania umowy zlecenie lub agencyjnej nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne także.

Często pojawiały się watpliwości, czy w okresie wakacyjnym między ukończeniem I stopnia studiów, a rozpoczęciem II stopnia student też nie musi mieć obligatoryjnie opłacanych składek. Nieścisłości spowodowane są tym – czy w okresie przerwy dana osoba ma status studenta.

Niejednokrotnie posługiwano się tutaj definicją studenta z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – Art. 2.1. 18k) wg której studentem jest osoba kształcąca się na studiach wyższych, a w momencie ich ukończenia status studenta ulega stracie. Zgodnie z tą definicją za studenta nie jest uważany absolwent studiów I stopnia w okresie wakacji przed rozpoczęciem studiów II stopnia – w jego wypadku zachodzi obowiązek składkowy. Interpretacja ta potwierdzona jest przez wyrok z dnia 26 marca 2012 roku, sygn. akt V U 35/12 SO w Białymstoku. Przedstawione wyżej regulacje uznać należy za niekorzystne, niesprawiedliwe oraz niepotrzebnie komplikujące prawo ubezpieczeń społecznych.

W związku z tym sugeruje się wprowadzenia zmiany. Przepis miałby następującą treść :
Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osoby z nimi współpracujące nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych, studentami lub absolwentami studiów pierwszego stopnia do dnia 31 października roku ukończenia studiów, do ukończenia 26 lat. Znowelizowany przepis wchodziłby w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Uzasadnienie

Jak wskazano – celem tej ustawy jest rozwianie wątpliwości nt. sytuacji absolwentów studiów I stopnia przed rozpoczęciem studiów II stopnia zatrudnionych na umowę cywilnoprawną w zakresie obowiązku ubezpieczeniowego (odprowadzanie składek emerytalno-rentowych, zdrowotnych, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Ustawa ma też na celu zmniejszenia klina podatkowo-składkowego przy umowach cywilnoprawnych zawieranych z absolwentami studiów I stopnia bezpośrednio po zakończeniu studiów i zrównanie ich w prawach ze studentami studiów jednolitych po ukończeniu III roku studiów.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu