Typy dokumentów – szczegółowa lista oznaczeń [JPK_V7]

Wraz z wprowadzeniem JPK_V7, Ministerstwo Finansów narzuciło na przedsiębiorców obowiązek oznaczania typu niektórych dokumentów. Mowa o oznaczeniach stosowanych jedynie dla celów prawidłowego generowania struktury JPK_V7.

Czy masz obowiązek stosowania oznaczeń transakcji ?

W nowej strukturze JPK_V7 przedsiębiorca ma obowiązek oznaczyć typy dokumentów dla dowodów sprzedaży i dowodów zakupów:

Dowody sprzedaży

RO
Oznaczenie RO należy stosować dla dokumentu zbiorczego, który dotyczy wartość sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej. Mowa tu o raportach kasowych.

Wprowadzając „Raport fiskalny” w aplikacji inFakt, raport fiskalny automatycznie zostaje oznaczony symbolem „RO” w nowym JPK_V7.

WEW
Wprowadzony przedrostek WEW dla celów JPK, dotyczy dokumentów wewnętrznych dla czynności, które nie są udokumentowane oryginalnymi dokumentami zakupu/sprzedaży np.

  • bezpłatne przekazanie towarów na cele nie związane z działalnością
  • ewidencja wartości sprzedaży bezrachunkowej
  • ewidencja najmu prywatnego (najem nie związany z działalnością)

W aplikacji inFakt faktura wewnętrzna jest widoczna w menu dokumentów przychodowych.

FP
Oznaczenie FP zarezerwowane jest dla faktury wystawionej na zasadach określonych w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT. Mowa tu o fakturach wystawionych do paragonu.

Dla celu JPK faktura FP wykazywana jest w rejestrach sprzedaży natomiast wartość podatku należnego z tej faktury nie wlicza się do zbiorczej wartości podatku VAT rozliczanego za dany okres rozliczeniowy. Podstawą naliczenia i rozliczenia podatku będzie raport z kasy fiskalnej.

Dowody zakupu

VAT RR
Jeżeli przedsiębiorca wystawia fakturę na zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego, dla celów JPK ma obowiązek oznaczania tej faktury oznaczeniem „VAT RR.”

WEW
Analogicznie jak w przypadku dowodów WEW dla celów sprzedaży, dowody WEW pojawiają się także po stronie zakupu. Zasada stosowania oznaczenia jest taka sama. Dowody zakupu oznaczamy WEW w przypadku czynności, które nie są udokumentowane oryginalnymi dokumentami zakupu.

MK
Kolejnym nowym obowiązkiem jest oznaczanie faktur kosztowych otrzymanych od przedsiębiorców rozliczających się na metodzie kasowej oznaczeniem MK.

ZakupVAT_Marza
Oznaczenie ZakupVAT_Marza dotyczy faktur lub innych dokumentów zakupu, związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy należy ująć co do zasady w okresie rozliczeniowym, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług opodatkowanych na tych zasadach, z zastrzeżeniem art. 120 ust. 5 ustawy.