Towary – Szkolenie z księgowości (odc. 10) [wideo]


21 maja 2018 9 min. czytania

Czym są towary dla podatnika prowadzącego KPIR? Jak definiują towary poszczególne akty prawne? Kiedy i na podstawie jakiego dokumenty należy je księgować?

Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Aneta Socha i jestem w inFakt Specjalistą ds. Kadr i Płac. Podczas dzisiejszego naszego spotkania chciałabym Państwu przybliżyć temat towarów handlowych. Jest kilka rzeczy, które należy wiedzieć jeżeli chodzi o kwestie towarów handlowych. Warto znać definicje towarów handlowych, wiedzieć w której kolumnie KPiR należy zaksięgować dany towar, co zrobić z towarem, który np. nie jest zdatny już do użytku, jak podejść do zaksięgowania takiej rzeczy w KPiR. Kolejna ważna rzecz przy towarach handlowych to spis z natury. Więc myślę, że jest szereg informacji, które są istotne przy towarach handlowych i dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy odcinek temu tematowi chciałabym poświęcić.

Drodzy Państwo, przechodząc do pierwszej kwestii, a mianowicie do definicji towaru handlowego. Towary handlowe, towary ogólnie to towary handlowe, materiały podstawowe, materiały pomocnicze, wyroby gotowe, półwyroby, braki i odpady.

Drodzy Państwo, szczególne uregulowania jeżeli chodzi o tą definicji zostały określone w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia KPiR. Postaram się przybliżyć Państwu każdą z tych definicji czyli definicję każdego z tych pojęć i jeszcze przedstawić do tego krótki przykład.

Towary handlowe

Jeżeli chodzi o pierwsze zagadnienie: towary handlowe ustawodawca określił, że są to wyroby przeznaczone do sprzedaży, w stanie nie przerobionym, a także towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu dzieł specjalnej produkcji rolnej. Jeżeli chodzi o taki przykład podstawowy towaru handlowego to np. chleb w piekarni – jest to towar handlowy, zeszyty w sklepie papierniczym. Są to myślę takie najprostsze przykłady jeżeli chodzi o to pierwsze pojęcie czyli towarów handlowych.

Materiały podstawowe

Kolejne to materiały podstawowe. Materiały podstawowe są to materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu. Do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone. I tutaj można podać taki przykład: osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i wykonuje np. w ramach tej działalności pudełka. Takim materiałem podstawowym dla tej osoby będą wszelkiego rodzaju tekturki, papiery, wszelkie tworzywa, które są potrzebne do przygotowania takiego pudełka.

Materiały pomocnicze

Jeżeli chodzi teraz o kolejne pojęcie, kolejne zagadnienie, które rozumiemy w pojęciu tego towaru to są materiały pomocnicze. Materiały pomocnicze są to materiały nie będące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoją własność. I tutaj Drodzy Państwo skupię się na takim przykładzie: przyjeżdżamy na myjnię, żeby umyć nasz samochód. Dla osoby, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, która posiada tą myjnię i świadczy dla nas takie usługi, takim materiałem pomocniczym są np. środki czystości. One oddają swoją właściwość do wykonania danej usługi.

Wyroby gotowe

Kolejne pojęcie to wyroby gotowe. Są to wyroby własnej produkcji, które podczas przerobu, których proces przerobu został całkowicie zakończony, wykonane usługi, prace naukowo badawcze, prace projektowe, geodezyjne, kartograficzne, zakończone roboty, w tym także budowlane. I tutaj jeżeli chodzi o takie wyroby gotowe, to podam Państwu taki przykład. Taki wyrobem gotowym może być np. dla architekta projekt domu. On dokonuje sprzedaży takiego projektu domu i tutaj jest to dla niego wykonanie jakiejś usługi, natomiast  dla nabywcy może być to wyrób gotowy.

Półwyroby

Przechodząc do kolejnego pojęcia zawartego w pojęciu towary mamy półwyroby. Tutaj jeżeli chodzi o te półwyroby są to niegotowe jeszcze produkty własnej produkcji, a także wykonane roboty, usługi, przed ich ukończeniem. I tutaj możemy np. w odniesieniu do takich często spotykanych teraz usług, usług sprzedaży mieszkań taką produkcją niezakończoną jest np. budowa, która jeszcze trwa.

Braki

Kolejne dwa pojęcia, czyli mamy braki i odpady. Braki są to nieodpowiadające wymogom technicznym wyroby własnej produkcji, całkowicie wykończone bądź też doprowadzone do określonej fazy produkcji. Brakami są również towary handlowe, które na skutek uszkodzenia lub zniszczenia w trakcie transportu, bądź magazynowania, utraciły częściowo swoją pierwotną wartość. I tutaj weźmy pod uwagę taką sytuację np. lustro, które było do naszego nabywcy przewożone. Jeżeli w trakcie transportu zostanie ono zbite, częściowo na przykład, to ono do danej sprzedaży, do danej transakcji już się nie nadaje. Natomiast jeżeli nie jest to duże zniszczenie możemy dokonać przeróbki i sprzedać to jako inny towar. Więc tutaj też taka możliwość jest, natomiast tutaj traktowane w tym momencie jest to jako brak.

Odpady

Ostatnie pojęcie, które mieści się w pojęciu towarów są to odpady. Odpady są to materiały, które na skutek procesów technologicznych lub na skutek zniszczenia , albo uszkodzenia utraciły całkowicie pierwotną wartość użytkową. Tutaj częstym przykładem są np. produkty spożywcze, których termin ważności się skończył i tutaj w sklepach spożywczych taki asortyment, takie towary traktowane są jako odpady.

Księgowanie w KPIR

Drodzy Państwo co do zasady, jeżeli chodzi o księgowanie towarów w KPiR powinny one znaleźć się w kolumnie 10. Zaraz za kolumną 10 mamy kolumnę 11, która jest stricte związana z kosztami ubocznymi naszych towarów. Takie koszty uboczne to może być transport, załadunek, rozładunek czy też ubezpieczenie danego towaru w drodze. Więc nie jest ono księgowane razem z danym towarem, jest to tego przeznaczona odpowiednia kolumna, osobna w KPiR i takie koszty uboczne, o których Państwu przed chwileczką powiedziałam powinny znaleźć się w kolumnie 11.

Spis z natury

Wspomniałam Państwu też, że razem z towarami handlowymi stricte związany jest spis z natury.  Każdy przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, według podatku liniowego lub też w sposób zryczałtowany, musi sporządzić na koniec roku podatkowego czyli na dzień 31 grudnia spis z natury. W tym spisie z natury zawierane są informacje wyłącznie odnośnie towarów, czyli wyłącznie odnośnie towarów handlowych, materiałów podstawowych, materiałów pomocniczych, wyrobów gotowych, półwyrobów, braków i odpadów. W tym spisie o którym teraz Państwu mówię, nie zawieramy informacji np. odnośnie wyposażenia czy też środków  trwałych. Ten spis z natury jest istotny, ponieważ ma on duże znaczenie przy ustalania dochodu za dany rok podatkowy, przy ustalaniu dochodu w zeznaniu rocznym i ustaleniu właściwej kwoty podatku za dany rok podatkowy. Więc określenie, sporządzenie właściwe tego spisu z natury, wpisanie odpowiednich towarów, ich odpowiednie wycenienie w przeciągu 14  dni od dnia sporządzenie spisu ma duże znaczenie dla tego podatnika, gdyż wpływa na podstawę do opodatkowania. Więc myślę, że jest to dość istotne.

I tutaj jeszcze Państwu w kontekście tych informacji, które przed chwileczką powiedziałam chciałabym przedstawić jeden przykład. Jak wygląda kwestia spisu z natury, jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie ten remanent. Ogólnie mamy do czynienia z taką sytuacją, z takim przykładem , gdzie mamy podatnika, którego przychód za dany rok podatkowy, przykładowo 2017, wyniósł 50 000 zł. Jeżeli chodzi o spis z natury na początek roku była tutaj określona kwota 3000 zł, wydatki na zakup towarów była to kwota 20 000 zł, koszty uboczne to była kwota 5000 zł, spis z natury wykonany na dzień 31 grudnia wyniósł,  informacja ze spisu, ta wycena wyniosła 20 000 zł, pozostałe wydatki to była kwota 10  000 zł, wartość wynagrodzeń w naturze ujętych w innych kolumnach KPiR tutaj mamy 7000 zł. Drodzy Państwo spis z natury na początek roku widzicie Państwo jest tutaj na plus. Od tej wartości odejmujemy wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego, więc to jest takie najistotniejsze. Ten spis z natury na dzień 1 stycznia jest na plus, natomiast na dzień 31 grudnia jest na minus. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dochód podatnika bez uwzględniania spisu z natury to tutaj dochód roczny za 2017 r. wyniósł 22 000 zł. Natomiast jeżeli uwzględnimy różnice remanentowe to wówczas dochód naszego podatnika wyniesie 39 000 zł. Więc Drodzy Państwo tutaj różnica jest dosyć znaczna. Mamy różnice w wysokości 17 000 zł. I tak jak Państwu wcześniej powiedziałam, sporządzenie tego spisu z natury, z uwzględnieniem towarów, ma duże znaczenie, może mieć wpływ na dochód naszego podatnika, który wykazujemy w zeznaniu rocznym.

Jeżeli chodzi o towaru to tutaj takie najistotniejsze informacje Państwu przekazałam. Jeszcze na jedną kwestię chciałabym zwrócić uwagę. Może posłużę się do tego celu takim przykładem: jeżeli będziemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że prowadzimy sklep spożywczy. W tym sklepie spożywczym często zdarzają się sytuacje takie, że jakiś towar zostaje przeterminowany czy też coś się zepsuje. W takiej sytuacji ten towar, żeby nie był ujmowany, on można powiedzieć jest taką stratą podatnika, powinien on zostać wyksięgowany z kolumny 10 i przeksięgowany do kolumny 13 czyli do pozostałych wydatków. Tutaj często zdarzają się też sytuacje takie, że np. podatnik dokona zakupu jakiegoś towaru i będzie chciał go przeznaczyć na cele prywatne. W takiej sytuacji też dokonujemy przeksięgowania o którym przed chwileczką Państwu powiedziałam czyli dany towar wyksięgowujemy z kolumny 10, wpisujemy do kolumny 13 i oczywiście sporządzamy też odpowiednie oświadczenie o tym, że dany towar jest wycofywany z działalności gospodarczej.

Drodzy Państwo jeżeli chodzi o temat towarów to były wszystkie informacje, które Państwu chciałam dzisiaj przekazać. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejne.

Dodatkowe materiały w temacie towarów znajdują się tutaj.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu