W najbliższym czasie zacznie obowiązywać nowy, zmieniony, szerszy katalog usług z 50% KUP. Jakie przychody będą mogły być w ten sposób rozliczane? Od kiedy przepis zacznie obowiązywać?

Szerszy katalog usług z 50% KUP

Zmiany polegająca na rozszerzeniu katalogu przychodów, do których można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu została określona w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Przechodząc do konkretów – 50% koszty rozliczane są między innymi z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych. Przepis ten stosuje się stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu:

 • działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
 • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
 • produkcji audialnej i audiowizualnej,
 • działalności publicystycznej,
 • działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej,
 • działalności konserwatorskiej,
 • prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia,
 • działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.


Różnice wprowadzone ustawą zmieniającą zostały przeze mnie pogrubione. Co więcej ta ustawa została uchwalona na pos. nr 62 dnia 10-05-2018, a dany przepis ma zacząć obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia w dzienniku ustaw.

Uzasadnienie do ustawy zmieniającej

W uzasadnieniu do ustawy określono, że zmiana ust. 9b w art. 22 ustawy PIT polega na nadaniu nowego brzmienia przepisowi dodanemu nowelizacją z dnia 27 października 2017 r. Zmiana ta porządkuje i dodaje dziedziny, w odniesieniu do których można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów. Z uwagi na to, że dodany przepis budził wątpliwości interpretacyjne wśród przedstawicieli zawodów twórczych, zaproponowano przeredagowanie i dodanie dziedzin m.in. w zakresie: inżynierii budowlanej, tłumaczeń czy gier komputerowych. Przepis został ponadto doprecyzowany poprzez wskazanie, że dyspozycją przepisu objęte są również: działalność naukowa i prowadzona na uczelni działalność dydaktyczna.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu