System TAX FREE – zwrot VAT dla podróżnych


25 sierpnia 2016 5 min. czytania

Ustawa o VAT w swojej rozpiętości przewiduje zwrot podatku podróżnym. Na jakiej zasadzie to działa i jaka jest kwota od której można zwrot uzyskać? Jakie kryteria musi spełniać sprzedawca? Odpowiedzi w tym artykule.

Polskie przepisy – dokładniej ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług określają  szereg warunków, jakie trzeba musi spełnić sprzedawca i nabywca, aby taki zwrot był możliwy.

Podróżny – nabywca

Zgodnie z art. 126 ustawy :

 • nabywcą jest osoba fizyczna niemająca stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej (dane te ustala się na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość),
 • nabywca ma prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nią poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym,
 • zwrot podatku o którym mowa, nie przysługuje w przypadku zakupu paliw silnikowych.

Sprzedawca

Odnosząc się do art. 127 ust.1 ustawy, aby podróżny mógł uzyskać zwrot, sprzedawca:

 • musi być zarejestrowany jako podatnik podatku VAT,
 • musi ewidencjonować sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej,
 • musi zawrzeć umowę w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów, który tego typu usługi świadczy (chyba, że sprzedawca dokonuje zwrotu podatku samodzielnie),
 • nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego,
 • musi na piśmie poinformować naczelnika urzędu skarbowego, że jest sprzedawcą,
 • musi zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim,
 • musi oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku,
 • musi poinformować naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u nich zakupu towarów może odebrać podatek, oraz z kim mają zawarte umowy o zwrot podatku i przedłożyć kopie tych umów.

Podmiotem, który dokonuje zwrotu podatku może być wyłącznie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna. – art. 127 ust. 10 ustawy. Ponadto członkowie władz spółek nie mogą być osobami karanymi za przestępstwa skarbowe lub za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. – art. 127 ust. 11 ustawy.
 System TAX FREE – zwrot VAT dla podróżnych

Zwrot podatku

Zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy zwrot podatku podróżnym jest dokonywany w złotych przez sprzedawcę lub przez podmioty, których przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu w formie wypłaty gotówkowej lub polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.
Ponadto zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy podróżny wywiezie zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu – art. 128 ust. 1 ustawy. Przykładowo podróżny nabył towar dnia 25.08.2016 r. – aby uzyskać zwrot, musi wywieź towar poza UE do 30.11.2016 r.
Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, na którym urząd celny potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów. Do dokumentu powinien być przymocowany wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej. – art. 128 ust. 2 ustawy.

Stawka 0%

Po spełnienie szeregu warunków określonych w art. 129 ustawy, sprzedawca ma możliwość zastosowania stawki 0% w odniesieniu do dostawy towaru, od której dokonano zwrotu podatku VAT podróżnemu. Jakie kryteria zatem muszą zostać spełnione?

 1. Sprzedawca na piśmie poinformował naczelnika urzędu skarbowego, że tego typu sprzedaż będzie dokonywana.
 2. Sprzedawca poinformował naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u niego zakupu może odebrać podatek, oraz z kim ma zawarte umowy o zwrocie podatku, a także przedstawi kopie tych umów.
 3. Sprzedawca przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument, zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej.
 4. Sprzedawca posiadał dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku – w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Co istotne otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej, w terminie :

 • późniejszym niż termin złożenia deklaracji za dany okres,
 • a nie później jednak niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy,

upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

Kwota minimalna

Odnosząc się do art. 130 ust. 3 pkt 2 ustawy należy wrócić uwagę na to, że minimalna kwota zakupu przy której podróżny może starać się o zwrot podatku określana jest w drodze rozporządzenie. Od dnia 1 czerwca br. obowiązuje rozporządzenie ministra finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług, w którym podano że minimum to 300 zł (jest to kwota wraz z podatkiem VAT). Poprzednie rozporządzenie podawało minimalną kwotę na poziomie 200 zł.
Limit 300 zł stosujemy do zakupów dokonanych od dnia 1 czerwca. W odniesieniu do zakupów dokonanych przez podróżnych przed 1 czerwca 2016 r. do zwrotu uprawniać będzie kwota dotychczasowa, tj. 200 zł.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu