Ile wynosi postojowe dla pracownika? Jak złożyć wniosek o świadczenie?


6 kwietnia 2020 2 min. czytania

Osoby, które zawarły umowę cywilnoprawą, a ta umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, mogą wystąpić do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie postojowe.

Czym jest świadczenie postojowe?

Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z tytułu zawartej umowy cywilnoprawnej.

świadczenie postojowe

Dla kogo?

Świadczenie to jest skierowane m.in. dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło).

Co należy spełnić?

  • umowa musi być zawarta przed 1.02.2020 r.;
  • umowa musi być zawarta przed 1.04.2020 r. (nowelizacja – tarcza 2.0)
  • umowa nie jest realizowana w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności;
  • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;
  • nie mamy innego tytułu do ubezpiczenia społecznego;
  • miejscem zamieszkania wnioskującego jest terytorium Polski i obywatelstwo RP lub osoba taka ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony będzie wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe będzie wypłacone w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Jak złożyć wniosek?

W celu trzymania świadczenia postojowego, zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (RSP-C). Do wniosku załączamy oświadczenia, że nie podlega się ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie zawarła więcej niż 1 umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Zleceniodawca lub zamawiający może złożyć drogą tradycyjną, za pośrednictwem poczty, w placówce ZUS (do skrzynki na dokumenty) lub drogą elektroniczną (ZUS PUE).

Świadczenie będzie wypłacane na konto bankowe

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu