Czym będzie świadczenie 300+? Kto i na jakich zasadach będzie mógł ubiegać się o świadczenie 300+? Od kiedy planowane jest dokonywane wypłat tych dodatków?

Świadczenie jakie dzisiaj będę opisywać jest projektem w ramach rządowego programu określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Poniżej przedstawię najważniejsze informacje odnoszące się do świadczenia 300+.

Kto mógłby liczyć na świadczenie 300+?

Świadczenie dobry start, nazywane inaczej świadczeniem 300+ przysługiwałoby:

 • rodzicom,
 • opiekunom faktycznym – czyli osobom faktycznie opiekującym się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie,
 • opiekunom prawnym,
 • rodzinom zastępczym,
 • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
 • dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,
 • dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych
 • oraz osobom uczącym się – czyli osobom pełnoletnim uczącym się, niepozostającym na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osoby usamodzielniane.

Według zapowiedzi, świadczenie dobry start byłoby przyznawane w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko.

Co więcej, w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, byłoby pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustalałoby się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.
Na środki z tego funduszu nie można by było liczyć:

 1. jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
 2. w przypadku dziecka odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,
 3. jeżeli na dziecko przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia dobry start, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Na jakie dziecko przysługiwałoby świadczenie 300+?

Świadczenie dobry start byłoby na dziecko do ukończenia:

 • 18. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny,
 • 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku gdy dziecko w wieku od ukończenia 19. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny nie legitymowałoby się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie dobry start przysługiwałoby również na to dziecko do ukończenia przez nie 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, jeżeli rozpoczęło naukę w danej szkole przed ukończeniem 18. roku życia.

Gdzie należałoby składać wnioski o wypłatę 300+?

Jak stanowią przepisy, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następowałoby odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny domy dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, albo osoby uczącej się.

Wniosek składany byłby się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start, a w przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

Taki wniosek powinien zawierać następujące dane:

 • nazwę i adres organu właściwego,
 • dane dotyczące wnioskodawcy i dzieci, na które wnioskodawca wnosi o przyznanie świadczenia dobry start, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, o ile je posiada adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
 • informacje o członkach rodziny przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły,
 • oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Informacje w sprawie 300+

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymagałoby wydania decyzji, natomiast odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji.

Organ właściwy i wojewoda przesyłaliby wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazałby adresu poczty elektronicznej organ właściwy odbierając wniosek od wnioskodawcy informowałby go o możliwości uzyskania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start odpowiednio w jednostce albo w urzędzie wojewódzkim. 

Co ważne, nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymywałoby wypłaty tego świadczenia.

Uzasadnienie do projektu

Najważniejsze kwestie poruszane w uzasadnieniu do projektu świadczenia 300+, to że:

 • wsparciem z programu zostałyby objęte rodziny z dziećmi na utrzymaniu w wieku szkolnym bez względu na dochód,
 • wsparcie z programu byłoby realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na uczące się dziecko i miałoby wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego,
 • świadczenie dobry start przysługiwałoby na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci w do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w przypadku kontynuacji, rozpoczętej przed ukończeniem 18. roku życia, nauki w danej szkole,
 • dostrzegając potrzebę szczególnego wsparcia osób niepełnosprawnych, w przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole, świadczenie przysługiwałoby nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole),
 • pierwszym rokiem realizacji programu byłby rok 2018 r.,
 • wnioski o wypłatę świadczenia dobry start będzie można by było składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, natomiast aś od 1 sierpnia byłyby przyjmowane wnioski składane także drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową),
 • w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie lipiec-sierpień, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia dobry start nastąpiłaby nie później niż do końca września danego roku, dzięki czemu rodziny otrzymałyby wsparcie w terminie jak najbliższym terminowi rozpoczęcia roku szkolnego, nawet przed 1 września,
 • w przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia następowałaby w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu