Faktura VAT marża stosowana jest, gdy przedsiębiorca kupuje towar w celu dalszej odsprzedaży. Jak się to ma do pojazdów firmowych?


30 maja 2016 5 min. czytania

Czy sprzedaż samochodu, będącego środkiem trwałym przysługuje prawo do zastosowania procedury VAT marża? W poniższym artykule znajdziesz informację jak zmieniło się stanowisko organów podatkowych w tym zakresie.

Zasady opodatkowania w szczególnej procedurze VAT marża uregulowane są w art. 120 Ustawy o VAT. Zgodnie z art. 120 ust. 4 dla podatników dokonujących dostawy:

  • towarów używanych,

  • dzieł sztuki,

  • przedmiotów kolekcjonerskich lub

  • antyków

nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Aby powyższa sprzedaż  mogła być opodatkowana w ramach procedury VAT marża wyżej wymienione przedmioty zgodnie z art. 120 ust. 10 muszą być uprzednio nabyte od:

1) osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;

2) podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

3) podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;

4) podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

5) podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

sprzedaż samochodu a vat marża

W kontekście sprzedaży samochodu będącego w majątku firmy dodatkowo należy przytoczyć definicję towaru używanego. Zgodnie z art. 120 ust.1 pkt 4. przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 (dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki) oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Do końca 2013 r. ograny podatkowe stały na stanowisku, że procedura VAT marża ma zastosowanie tylko do towarów używanych przeznaczonych do dalszej odsprzedaży. Samochód będący środkiem trwałym w działalności przedsiębiorcy nie mógł zatem skorzystać z tej specjalnej formy opodatkowania.

Przykładem tej linii interpretacyjnej może być np.:

Interpretacja indywidualna z 24 listopada 2009 r.(IPPP2/443-1033/09-2/MS), wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie

„W powstałej sytuacji faktycznej, powołane przepisy art. 120 ustawy nie znajdują zastosowania, ponieważ samochód został nabyty dla celów działalności gospodarczej (środek trwały) nie zaś w celu dalszej odsprzedaży.”

Począwszy od 2014 r. zaczęły pojawiać się interpretacje zezwalające na sprzedaż samochodu firmowego w procedurze VAT marża.

Przykładami tej linii interpretacyjnej może być np.:

Interpretacja indywidualna z 15 maja 2014 r. (ILPP2/443-212/14-2/AK ), wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu

„Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów. Należy podkreślić, że do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą uprawnieni są wszyscy podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy. Zatem do sprzedaży samochodu może mieć zastosowanie szczególna procedura w zakresie dostawy towarów używanych zawarta w art. 120 ustawy, o ile spełnione zostaną warunki określone w art. 120 ust. 10 ustawy.

Interpretacja indywidualna z 31 lipca 2015 r. (ITPP2/4512-580/15/AgW), wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Interpretacja indywidualna z 8 stycznia 2016 r. (ITPP2/4512-987/15/PB), wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Należy jednak zwrócić uwagę, że pojawiają się również interpretacje odmienne, które tak jak to było przed 2014 r. zwracając uwagę na przeznaczenie samochodu, odmawiają prawa do zastosowania procedury VAT marża. Przykładami takich interpretacji są:

Interpretacja indywidualna z 13 stycznia sierpnia 2015 r. (IPPP2/443-1040/14-4/MT ), wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie

„W świetle przywołanych przepisów i niniejszych okoliczności należy uznać, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do zastosowania szczególnej procedury opodatkowania na zasadzie marży przy sprzedaży przedmiotowego samochodu. Należy stwierdzić, że pojazd spełnia definicję towaru używanego w myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT i Wnioskodawca dokonał zakupu ww. samochodu na fakturę VAT marża, w związku z czym przy sprzedaży samochodu podatek VAT nie został naliczony. Jednak jak wynika z wniosku przedmiotowy samochód osobowy został wprowadzony do ewidencji środków trwałych: był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, co oznacza, że jego docelowym nabyciem nie była dalsza odsprzedaż tylko użytkowanie w działalności gospodarczej. W konsekwencji ww. samochód osobowy Wnioskodawca nabył w celu realizacji czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a nie w celu dalszej odsprzedaży. Tym samym Wnioskodawca nie będzie mógł zastosować szczególnej procedury vat-marża w zakresie sprzedaży omawianego pojazdu.”

Interpretacja indywidualna z 3 sierpnia 2015 r. (IPTPP3/4512-160/15-4/MK), wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 

Zatem planując sprzedaż samochodu, będącego środkiem trwałym warto zwrócić się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu